Zamawiajacy: Zespół Opieki Zdrowotnej

Adres: ul. Bohaterów Warszawy 67, 28-100 Busko-Zdrój
Kontakt: tel. 0-41 378 2402, fax. 0-41 378 2768
E-mail: zamowienia@zoz.busko.com.pl, Strona www: zoz.busko.com.pl

Numer ID: 942

Data publikacji: 2021-07-06 13:17:45

Przedmiot: Serwisowanie kotłowni dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku-Zdroju. Znak postępowania ZOZ/DO/OM/ZP/35/21

Treść przetargu:

Usługi
Serwisowanie kotłowni dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku-Zdroju

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Zespół Opieki Zdrowotnej w Busku-Zdroju

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000311467

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Bohaterów Warszawy 67

1.5.2.) Miejscowość: Busko-Zdrój

1.5.3.) Kod pocztowy: 28-100

1.5.4.) Województwo: świętokrzyskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL722 - Sandomiersko-jędrzejowski

1.5.7.) Numer telefonu: 413782401

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@zoz.busko.com.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://szpitalbusko.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiający

Samodzielny Zespół Opieki Zdrowotnej

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Serwisowanie kotłowni dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku-Zdroju

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-ba863d3f-de33-11eb-b885-f28f91688073

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00105573/01

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-07-06 13:07

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00003437/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.3 Serwisowanie kotłowni w Zespole Opieki Zdrowotnej w Busku-Zdroju

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

http://szpitalbusko.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: www.miniportal.uzp.gov.plwww.epuap.gov.pl/wps/portal

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z miniPortalu oraz Regulaminie ePUAP. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do komunikacji wynosi 150 MB. Adres skrzynki ePUAP Zamawiającego: ZOZBZ.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZOZ/DO/OM/ZP/35/2021

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiot zamówienia, który będzie realizowany w ramach niniejszego postępowania został określony w Załączniku nr 1 oraz Załączniku nr 2 do SIWZ i obejmuje serwisowanie 2 kotłowni: kotłowni wodnej głównej i kotłowni wodnej na Bloku Operacyjnym w Zespole Opieki Zdrowotnej w Busku-Zdroju.

4.2.6.) Główny kod CPV: 50721000-5 - Obsługa instalacji grzewczych

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

50531100-7 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji kotłów grzewczych

50531200-8 - Usługi w zakresie konserwacji aparatury gazowej

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas reakcji na zgłoszoną usterkę

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
1. nie podlegają wykluczeniu;
2. spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące sytuacji ekonomicznej lub finansowej, jeżeli wykażą, że:
a) jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną 20 000,00 PLN.
b) dysponują 2 osobami, które posiadają aktualne świadectwa kwalifikacyjne serii E i D we wszystkich trzech grupach Grupa 1, Grupa 2, Grupa 3, uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku eksploatacji i dozoru w zakresie obsługi, konserwacji, remontów, montażu i kontrolno-pomiarowych, zgodnie z załącznikiem nr 1 do Rozporządzenia Ministra Gospodarki Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadanych kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (t. j. Dz. U. z 2003 r. Nr 89, poz. 828).

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: a) oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej;
b) odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1.Dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia ze wskazaniem sumy gwarancyjnej tego ubezpieczenia
2. Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacji o podstawie do dysponowania tymi osobami. Zamawiający uzna spełnienie warunku udziału w postępowaniu, jeżeli Wykonawca dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówieni tj., co najmniej 2 osobami, które posiadają aktualne świadectwa kwalifikacyjne serii E i D we wszystkich trzech grupach Grupa 1, Grupa 2, Grupa 3, uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku eksploatacji i dozoru w zakresie obsługi, konserwacji, remontów, montażu i kontrolno-pomiarowych, zgodnie z załącznikiem nr 1 do Rozporządzenia Ministra Gospodarki Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadanych kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (t. j. Dz. U. z 2003 r. Nr 89, poz. 828). Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony na podstawie złożonego wykazu osób które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, zgodnie z Załącznikiem nr 7 do SIWZ.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Zamawiający nie przewiduje składania przedmiotowych środków dowodowych.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

• Wypełniony formularz ofertowy z wykorzystanie wzoru stanowiącego Załącznik nr 3 do SWZ;
• Szczegółowa specyfikacja techniczna – Kotłownia główna stanowiący Załącznik nr 1 do SWZ;
• Szczegółowa specyfikacja techniczna – Kotłownia Blok Operacyjny stanowiący Załącznik nr 2 do SWZ;
• Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu stanowiące Załącznik nr 5 do SWZ;
• Oświadczeni o spełnianiu warunków udziału stanowiące Załącznik nr 4 do SWZ;
• Harmonogram prac - sporządzony przez Wykonawcę samodzielnie, zgodnie z obowiązującymi przepisami, sporządzony dla każdej kotłowni oddzielnie.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

tj. a) ustawowych zmian stawek podatku VAT, przy czym zmianie ulegnie wyłącznie cena brutto, cena netto pozostanie bez zmian, 2. Zmiany nazwy, adresu Wykonawcy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2021-07-14 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: ePUAP: ZOZBZ

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-07-14 09:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2021-08-12Załączone pliki
SWZ_serwisowanie_kotlowni_ZOZ_Busko_Zdroj_2021_II.pdfSWZ serwisowanie kotłowni ZOZ/DO/OM/ZP/35/2021 (SWZ_serwisowanie_kotlowni_ZOZ_Busko_Zdroj_2021_II.pdf - 9609.885 KB)
Data publikacji: 2021-07-06 13:18:14 Redaktor: Dorota Krzak
Zalaczniki_1_9_serwisowanie_kotlowni_ZOZ_Busko_Zdroj_2021_II.zipZałączniki od 1 do 9 serwisowanie kotłowni ZOZ/DO/OM/ZP/35/2021 (Zalaczniki_1_9_serwisowanie_kotlowni_ZOZ_Busko_Zdroj_2021_II.zip - 577.151 KB)
Data publikacji: 2021-07-06 13:18:37 Redaktor: Dorota Krzak
Kwota_przeznaczona_na_sfinansowanie_zamowienia_serwisowanie_kotlowni_ZOZ_Busko_Zdroj_2021_II.docKwota przeznaczona na sfinansowanie zamówienia serwisowanie kotłowni ZOZ/DO/OM/ZP/35/2021 (Kwota_przeznaczona_na_sfinansowanie_zamowienia_serwisowanie_kotlowni_ZOZ_Busko_Zdroj_2021_II.doc - 96.256 KB)
Data publikacji: 2021-07-14 10:33:07 Redaktor: Dorota Krzak
Protokol_z_otwarcia_ofert_serwisowanie_kotlownia_ZOZ_Busko_Zdroj_2021_II.pdfProtokół z otwarcia ofert serwisowanie kotłowni ZOZ/DO/OM/ZP/35/2021 (Protokol_z_otwarcia_ofert_serwisowanie_kotlownia_ZOZ_Busko_Zdroj_2021_II.pdf - 281.756 KB)
Data publikacji: 2021-07-14 12:34:57 Redaktor: Dorota Krzak
Zawiadomienie_o_wyborze_oferty_serwisowanie_kotlowni_ZOZ_Busko_Zdroj_2021.pdfZawiadomienie o wyborze oferty serwisowanie kotłowni ZOZ/DO/OM/ZP/35/2021 (Zawiadomienie_o_wyborze_oferty_serwisowanie_kotlowni_ZOZ_Busko_Zdroj_2021.pdf - 425.928 KB)
Data publikacji: 2021-07-20 13:44:13 Redaktor: Dorota Krzak

Statystyki bieżącego przetarguWyświetleń: 226
Wprowadził do systemu: Dorota Krzak, data: 2021-07-06 13:17:45
Opublikował: Dorota Krzak, data publikacji: 2021-07-06 13:18:42

Zespół Opieki Zdrowotnej w Busku-Zdroju
Bohaterów Warszawy 67, Busko-Zdrój
www.zoz.busko.com.pl