Wersja do druku

Zamawiający:

Zespół Opieki Zdrowotnej

Adres:
ul. Bohaterów Warszawy 67
28-100 Busko-Zdrój

Kontakt:
tel. 0-41 378 2402, fax. 0-41 378 2768
E-mail:zamowienia@zoz.busko.com.pl
Strona www: zoz.busko.com.pl

Numer ID: 765

Data publikacji:
2018-03-14 12:06:52

Przedmiot: Wydzierżawienie na okres 3 lat przez Zespół Opieki Zdrowotnej w Busku - Zdroju powierzchni użytkowej 224,70 m2 z przeznaczeniem pod działalność Pracowni Tomografii Komputerowej. Przedmiotowa powierzchnia użytkowa znajduje się w budynku Oddziału Gruźlicy i Chorób Płuc Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku-Zdroju, ul. Boh. Warszawy 67, 28-100 Busko-Zdrój.Nr referencyjny nadany sprawie: ZOZ/DO/OM/ZP/14/2018

Treść przetargu:
OGŁOSZENIE O PRZETARGU Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku-Zdroju ogłasza publiczny przetarg pisemny nieograniczony którego przedmiotem jest „Wydzierżawienie na okres 3 lat przez Zespół Opieki Zdrowotnej w Busku - Zdroju powierzchni użytkowej 224,70 m2 z przeznaczeniem pod działalność Pracowni Tomografii Komputerowej. Przedmiotowa powierzchnia użytkowa znajduje się w budynku Oddziału Gruźlicy i Chorób Płuc Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku-Zdroju, ul. Boh. Warszawy 67, 28-100 Busko-Zdrój.” ORGANIZATOR PRZETARGU: Nazwa: Zespół Opieki Zdrowotnej w Busku-Zdroju Adres: ul. Boh. Warszawy 67, 28-100 Busko-Zdrój Numer telefonu: Sekretariat 041 378-24 01; Numer faksu: 041 378 24 01 wew.244 Adres strony internetowej: http://zoz.busko.com.pl NIP: 655 16 62 705; REGON: 000311467 1. OZNACZENIE NIERUCHOMOŚCI WEDŁUG KSIĘGI WIECZYSTEJ ORAZ KATASTRU NIERUCHOMOŚCI Przedmiotem dzierżawy jest powierzchnia użytkowa znajdująca się w budynku Oddziału Gruźlicy i Chorób Płuc Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku-Zdroju. Budynek Oddziału Gruźlicy i Chorób Płuc Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku-Zdroju jest zlokalizowany na działce oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków nr 26/22 dla której założona jest księga wieczysta KI1B/00067860/0. Na rzecz ZOZ w Busku-Zdroju w dziale III powyższej księgi wieczystej ustanowione jest ograniczone prawo rzeczowe – prawo użytkowania nieruchomości 26/22. 2. POWIERZCHNIA NIERUCHOMOŚCI Powierzchnia użytkowa dzierżawy wynosi 224,70 m2. 3. OPIS NIERUCHOMOŚCI Powierzchnia użytkowa przeznaczona do dzierżawy znajduje się budynku Oddziału Gruźlicy i Chorób Płuc Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku-Zdroju. 4. PRZEZNACZENIE NIERUCHOMOŚCI I SPOSÓB JEJ ZAGOSPODAROWANIA Dzierżawa z przeznaczeniem pod działalność Pracowni Tomografii Komputerowej. 5. TERMIN ZAGOSPODAROWANIA NIERUCHOMOŚCI Termin zagospodarowania: na okres do 3 lat. Okres dzierżawy: od daty podjęcia uchwały nr XXXIV/356/2018 Rady Powiatu z dnia 26 stycznia 2018 r. w Busku-Zdroju na okres do 3 lat. tj. do dnia 26 stycznia 2021 r. 6. OBCIĄŻENIA NIERUCHOMOŚCI Przedmiotowa nieruchomość nie jest obciążony prawami osób trzecich. 7. ZOBOWIĄZANIA, KTÓRYCH PRZEDMIOTEM JEST NIERUCHOMOŚĆ Nie istnieją zobowiązania, których przedmiotem jest nieruchomość. 8. MOŻLIWOŚCI, TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA PISEMNYCH OFERT Termin składania ofert: 22.03.2018 r. godzina 09:00. Miejsce: siedziba Organizatora Przetargu, sekretariat w budynku Dyrekcji ZOZ w Busku-Zdroju, pokój nr 34. 9. TERMIN I MIEJSCE W KTÓRYM MOŻNA ZAPOZNAĆ SIĘ Z DODATKOWYMI WARUNKAMI PRZETARGU Z warunkami przetargu można zapoznać się codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 13.00 w siedzibie Organizatora Przetargu - pokój nr 22, budynek dyrekcji/administracji. 10. TERMIN I MIEJSCE CZĘŚCI JAWNEJ PRZETARGU Termin: 22.03.2018 r. godzina 09.15. Miejsce: siedziba Organizatora Przetargu Pokój nr 22. 11. SKUTKI UCHYLENIA SIĘ OD ZAWARCIA UMOWY Z TYTUŁU UŻYCZENIA PRZEDMIOTOWEJ NIERUCHOMOŚCI W sytuacji gdy Uczestnik Przetargu uchyla się od zawarcia umowy tytułu dzierżawy przedmiotowej powierzchni Organizator Przetargu zachowuje prawo do dochodzenia swojego prawa na drodze sądowej, przed sądem właściwym dla jego siedziby. 12. ZASTRZEŻENIU, ŻE ORGANIZATOROWI PRZETARGU PRZYSŁUGUJE PRAWO ZAMKNIĘCIA PRZETARGU BEZ WYBRANIA KTÓREJKOLWIEK Z OFERT Organizator Przetargu zastrzega sobie prawo zamknięcia publicznego przetargu pisemnego nieograniczonego bez wybrania którejkolwiek z ofert na każdym etapie postępowania. 13. OPIS SPOSOBU WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY WRAZ Z OPISEM KRYTERIÓW, KTÓRYMI BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ ORGANIZATOR PRZETARGU 13.1 Przy wyborze oferty komisja przetargowa bierze pod uwagę zaoferowaną cenę dzierżawy 1 m2 w Kryterium I ,,cena dzierżawy powierzchni użytkowej 224,70 m2 z przeznaczeniem pod działalność Pracowni Tomografii Komputerowej stanowiącej przedmiotu przetargu nie niższa od ceny wywoławczej”, oraz w Kryterium II ,,cena łączna koszyka badań z zakresu Tomografii Komputerowej” oraz pozostałe wymagane wpływające na wybór najkorzystniejszej oferty dokumenty, które należy złożyć w celu potwierdzenia spełniania wymaganych i ocenianych warunków przetargu i oceny ofert, ustalone w Regulaminie w sprawie szczegółowych zasad przeprowadzania publicznego przetargu pisemnego nieograniczonego, którego przedmiotem jest „Wydzierżawienie na okres 3 lat przez Zespół Opieki Zdrowotnej w Busku - Zdroju powierzchni użytkowej 224,70 m2 z przeznaczeniem pod działalność Pracowni Tomografii Komputerowej. Przedmiotowa powierzchnia użytkowa znajduje się w budynku Oddziału Gruźlicy i Chorób Płuc Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku-Zdroju, ul. Boh. Warszawy 67, 28-100 Busko-Zdrój.” 13.2 Ocena ofert w zakresie przedstawionego kryterium ,,cena dzierżawy powierzchni użytkowej 224,70 m2 z przeznaczeniem pod działalność Pracowni Tomografii Komputerowej stanowiącej przedmiotu przetargu nie niższa od ceny wywoławczej” zostanie dokonana według następującej zasady: Ocena ofert zostanie dokonana wg wzoru: Kryterium I ,,cena dzierżawy powierzchni użytkowej 224,70 m2 z przeznaczeniem pod działalność Pracowni Tomografii Komputerowej stanowiącej przedmiotu przetargu nie niższa od ceny wywoławczej” cena dzierżawy powierzchni użytkowej 224,70 m2 z przeznaczeniem pod działalność Pracowni Tomografii Komputerowej stanowiącej przedmiotu przetargu nie niższa od ceny wywoławczej cena dzierżawy oferty badanej powierzchni stanowiącej przedmiotu przetargu nie niższa od ceny wywoławczej x 100 = x punktów najwyższa cena dzierżawy powierzchni stanowiącej przedmiotu przetargu nie niższa od ceny wywoławczej spośród ofert złożonych 1. Oferty nie podlegające odrzuceniu zostaną ocenione wg następującego kryterium: Kryterium I - Cena dzierżawy powierzchni użytkowej 224,70 m2 z przeznaczeniem pod działalność Pracowni Tomografii Komputerowej stanowiącej przedmiotu przetargu nie niższa od ceny wywoławczej – waga/znaczenie: 100 % 2. Sposób oceny ofert w ramach Kryterium I 3. W zakresie kryterium I ocena zostanie dokonana wg wzoru: Punkty przyznawane za powyższe kryteria będą liczone wg następujących wzorów: Nr kryt. Wzór 1 Cena brutto Liczba punktów = Cob/Ncb x 100 gdzie: - Cob – cena dzierżawy oferty badanej powierzchni stanowiącej przedmiotu przetargu nie niższa od ceny wywoławczej - Ncb – najwyższa cena dzierżawy powierzchni stanowiącej przedmiotu przetargu nie niższa od ceny wywoławczej spośród ofert złożonych - 100 wskaźnik stały Do obliczeń wg powyższego wzoru zostanie zastosowana zaoferowana przez Uczestnika Przetargu cena czynszu dzierżawnego z tytułu dzierżawy powierzchni użytkowej 224,70 m2 z przeznaczeniem pod działalność Pracowni Tomografii Komputerowej, która musi być większa niż cena wywoławcza ustalona w wysokości 10,00 zł netto/ 1 m2.. Najkorzystniejsza oferta w odniesieniu do tego kryterium może uzyskać maksimum 100 pkt. Kryterium II ,,cena łączna koszyka badań z zakresu Tomografii Komputerowej” cena łączna koszyka badań najniższa cena łączna koszyka badań spośród wszystkich ofert złożonych x 100 = x punktów cena łączna oferty badanej koszyka badań spośród wszystkich ofert złożonych 1. Oferty nie podlegające odrzuceniu zostaną ocenione wg następującego kryterium: Kryterium II - Cena łączna koszyka badań z zakresu Tomografii Komputerowej – waga/znaczenie: 100 % 2. Sposób oceny ofert w ramach Kryterium I 3. W zakresie kryterium II ocena zostanie dokonana wg wzoru: Punkty przyznawane za powyższe kryteria będą liczone wg następujących wzorów: Nr kryt. Wzór 1 Cena brutto Liczba punktów = Ncł/Cłb x 100 gdzie: - Ncł – najniższa cena łączna spośród wszystkich złożonych ofert nie odrzuconych - Cłb – cena łączna oferty badanej koszyka badań spośród wszystkich ofert złożonych - 100 wskaźnik stały Do obliczeń wg powyższego wzoru zostanie zastosowana łączna cena za wykonanie badań określonych przez Uczestnika Przetargu w tzw. „koszyku badań”, wyliczona zgodnie z opisem sposobu obliczenia ceny. Najkorzystniejsza oferta w odniesieniu do tych kryteriów może uzyskać maksimum 100 pkt. 13.3 Maksymalna liczba punktów do uzyskania za kryterium I i kryterium II wynosi 200 punktów, a pozostali Uczestnicy Przetargu otrzymają odpowiednią mniejsza liczbę punktów. Przyjmuje się, że ocena punktowa za powyższe kryterium zostanie policzona do dwóch miejsc po przecinku. 13.4 Oferta, która otrzyma najwyższą ilość punktów w oparciu o ustalone kryterium zostanie uznana za najkorzystniejszą, pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów. 13.5 Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która uzyska najwyższą łączną liczbę punktów w Kryterium I ,,cena dzierżawy powierzchni użytkowej 224,70 m2 z przeznaczeniem pod działalność Pracowni Tomografii Komputerowej stanowiącej przedmiotu przetargu nie niższa od ceny wywoławczej”, i w Kryterium II ,, ,,cena łączna koszyka badań” oraz spełni wszystkie warunki określone w pkt 13 niniejszego Ogłoszenia o Przetargu. 13.6 W toku oceny ofert Organizator Przetargu może żądać od Uczestnika Przetargu pisemnych wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty. Uczestnik Przetargu będzie zobowiązany do przedstawienia pisemnych wyjaśnień w terminie określonym przez Organizator Przetargu. 13.7 Organizator Przetargu odrzuci ofertę Uczestnika Przetargu, który nie złożył wyjaśnień. 14. CENA WYWOŁAWCZA Cenę wywoławczą ustala się w oparciu o uchwałę Zarządu Powiatu w Busku – Zdroju z dnia 8 kwietnia 2009 r., numer 280/2009 w sprawie określenia minimalnych stawek czynszu z tytułu najmu i dzierżawy nieruchomości stanowiących własność Powiatu Buskiego. Zaoferowana przez Uczestnika Przetargu cena wywoławcza czynszu dzierżawnego z tytułu dzierżawy powierzchni użytkowej 224,70 m2 z przeznaczeniem pod działalność Pracowni Tomografii Komputerowej musi być większa niż 10,00 zł netto/ 1 m2.. Powyższa kwota jest kwotą netto i będzie powiększona o należny podatek VAT. 15. ZAŁĄCZNIKI 15.1 Rysunek nr 1 – budynek Oddziału Gruźlicy i Chorób Płuc Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku-Zdroju zlokalizowany na działce o numerze ewidencyjnym 26/22 15.2 Rysunek nr 2 – powierzchnia użytkowej 224,70 m2 przeznaczona pod działalność Pracowni Tomografii Komputerowej znajdująca się w budynku Oddziału Gruźlicy i Chorób Płuc Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku-Zdroju ul. Boh. Warszawy 67, 28-100 Busko-Zdrój 15.3 Formularz ofertowy - załącznik nr 1 15.4 Arkusz kalkulacyjny załącznik nr 2 15.5 Oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem prawnym i faktycznym przedmiotu przetargu - załącznik nr 3 15.6 Załącznik nr 4 - wzór umowy 15.7 Załącznik nr 4A – wzór umowy 15.8 Załącznik nr 4B – wzór umowy 15.9 Regulamin w sprawie szczegółowych zasad przeprowadzania przetargu pisemnego nieograniczonego, którego przedmiotem jest: Wydzierżawienie na okres 3 lat przez Zespół Opieki Zdrowotnej w Busku - Zdroju powierzchni użytkowej 224,70 m2 z przeznaczeniem pod działalność Pracowni Tomografii Komputerowej. Przedmiotowa powierzchnia użytkowa znajduje się w budynku Oddziału Gruźlicy i Chorób Płuc Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku-Zdroju, ul. Boh. Warszawy 67, 28-100 Busko-Zdrój.” Załączniki do ogłoszenia o przetargu pisemnym nieograniczonym do wglądu w siedzibie Organizatora Przetargu oraz dostępne są na stronie internetowej ZOZ w Busku Zdroju j www.zoz.busko.com.pl w zakładce przetargi; Szczegółowe informacje o przedmiocie dzierżawy można uzyskać w siedzibie Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku-Zdroju, ul. Boh. Warszawy 67, 28-100 Busko-Zdrój, pok. nr 22, tel. (041) 378-2401 wew. 244, wew. 344.


Załączone pliki:

Ogłoszenie o Przetargu Pisemnym nieograniczonym:ZOZ/DO/OM/ZP/14/2018
(OGLOSZENIE_O_PRZETARGU.TK.2018.ZOZ_BUSKO_ZDRO.pdf - 4225.835 KB) Data publikacji: 2018-03-14 12:12:03 Redaktor: Kamil Kokoszczyk

Opis: Ogłoszenie o Przetargu publicznym pisemnym nieograniczonym którego przedmiotem jest Wydzierżawienie na okres 3 lat przez Zespół Opieki Zdrowotnej w Busku - Zdroju powierzchni użytkowej 224,70 m2 z przeznaczeniem pod działalność Pracowni Tomografii Komputerowej. Przedmiotowa powierzchnia użytkowa znajduje się w budynku Oddziału Gruźlicy i Chorób Płuc Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku-Zdroju, ul. Boh. Warszawy 67, 28-100 Busko-Zdrój. Nr referencyjny nadany sprawie: ZOZ/DO/OM/ZP/14/2018

Załączniki do ogłoszenia o przetarg pisemnym nieograniczonym:ZOZ/DO/OM/ZP/14/2018
(TOMOGRAFIA_KOMPUTEROWA_II_ZALACZNIKI.2018.rar - 443.119 KB) Data publikacji: 2018-03-14 12:14:47 Redaktor: Kamil Kokoszczyk

Opis: Załączniki do Ogłoszenie o Przetargu Pisemnym nieograniczonym:ZOZ/DO/OM/ZP/14/2018 1. Formularz ofertowy - załącznik nr 1 2. Arkusz kalkulacyjny załącznik nr 2 3. Oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem prawnym i faktycznym przedmiotu przetargu - załącznik nr 3 4. Załącznik nr 4 - wzór umowy 5. Załącznik nr 4A – wzór umowy 6. Załącznik nr 4B – wzór umowy

Regulamin w sprawie szczegółowych zasad przeprowadzania publicznego przetargu pisemnego nieograniczonego.ZOZ/DO/OM/ZP/14/2018
(REGULAMIN_WEWNETRZNY.TK_II.2018.ZOZ_BUSKO_ZDROJ.pdf - 5575.144 KB) Data publikacji: 2018-03-14 12:20:06 Redaktor: Kamil Kokoszczyk

Opis: Regulamin w sprawie szczegółowych zasad przeprowadzania publicznego przetargu pisemnego nieograniczonego, którego przedmiotem jest „Wydzierżawienie na okres 3 lat przez Zespół Opieki Zdrowotnej w Busku - Zdroju powierzchni użytkowej 224,70 m2 z przeznaczeniem pod działalność Pracowni Tomografii Komputerowej. Przedmiotowa powierzchnia użytkowa znajduje się w budynku Oddziału Gruźlicy i Chorób Płuc Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku-Zdroju, ul. Boh. Warszawy 67, 28-100 Busko-Zdrój. Nr referencyjny nadany sprawie: ZOZ/DO/OM/ZP/14/2018

Informacja o wyniku przetargu:ZOZ/DO/OM/ZP/14/2018
(INFORMACJA_O_WYNIKU_PRZETARGU.TK_II.2018.ZOZ_BUSKO_ZDROJ.pdf - 1250.208 KB) Data publikacji: 2018-03-23 08:37:51 Redaktor: Kamil Kokoszczyk

Opis: Informacja o wyniku przetargu.Nr referencyjny nadany sprawie: ZOZ/DO/OM/ZP/14/2018

Statystyki bieżącego przetarguWyświetleń: 212
Wprowadził do systemu: Kamil Kokoszczyk, data: 2018-03-14 12:06:52
Opublikował: Kamil Kokoszczyk, data publikacji: 2018-03-14 12:16:42
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje przetargu