Wersja do druku

Zamawiający:

Zespół Opieki Zdrowotnej

Adres:
ul. Bohaterów Warszawy 67
28-100 Busko-Zdrój

Kontakt:
tel. 0-41 378 2402, fax. 0-41 378 2768
E-mail:zamowienia@zoz.busko.com.pl
Strona www: zoz.busko.com.pl

Numer ID: 937

Data publikacji:
2021-06-18 10:26:57

Przedmiot: Dostawa obłożeń pola operacyjnego dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku-Zdroju. Znak postępowania ZOZ/DO/OM/ZP/26/21

Treść przetargu:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dostawa obłożeń pola operacyjnego dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku-Zdroju.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Zespół Opieki Zdrowotnej w Busku-Zdroju

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000311467

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Bohaterów Warszawy 67

1.5.2.) Miejscowość: Busko-Zdrój

1.5.3.) Kod pocztowy: 28-100

1.5.4.) Województwo: świętokrzyskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL722 - Sandomiersko-jędrzejowski

1.5.7.) Numer telefonu: 413782401

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@zoz.busko.com.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://szpitalbusko.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiający

Samodzielny Zespół Opieki Zdrowotnej

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa obłożeń pola operacyjnego dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku-Zdroju.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-8f5c2feb-cdb5-11eb-911f-9ad5f74c2a25

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00087266/01

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-06-18 10:18

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00003437/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.7 Dostawa obłożeń pola operacyjnego dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku-Zdroju

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

www.szpitalbusko.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: www.miniportal.uzp.gov.pl, www.epuap.gov.pl/wps/portal

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych,elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciuopisane zostały w Regulaminie korzystania z miniPortalu oraz Regulaminie ePUAP. Maksymalnyrozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia, zmiany,wycofania oferty lub wniosku oraz do komunikacji wynosi 150 MB. 5. Adres skrzynki ePUAPZamawiającego: ZOZBZ.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZOZ/DO/OM/ZP/26/2021

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 10

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Jednorazowe koszule , koc ogrzewający, prześcieradła, ocieplacze

4.2.5.) Wartość części: 8065,00 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 33141000-0 - Jednorazowe, niechemiczne artykuły medyczne i hematologiczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin dostawy

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Ubranie operacyjne chirurgiczne jednorazowego użytku

4.2.5.) Wartość części: 60000,00 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 33141000-0 - Jednorazowe, niechemiczne artykuły medyczne i hematologiczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin dostawy

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Fartuch ochronny włókninowy

4.2.5.) Wartość części: 15000,00 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 33141000-0 - Jednorazowe, niechemiczne artykuły medyczne i hematologiczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin dostawy

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 4

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zestawy do zabiegów i operacji

4.2.5.) Wartość części: 16114,00 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 33141000-0 - Jednorazowe, niechemiczne artykuły medyczne i hematologiczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin dostawy

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 5

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zestawy do operacji, atroskopii, tarczycy, endoprotezy kolan

4.2.5.) Wartość części: 140639,40 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 33141000-0 - Jednorazowe, niechemiczne artykuły medyczne i hematologiczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin dostawy

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 6

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Osłony sterylne, taśmy, czepek, Zestaw do chirurgii twarzowo-szczękowej

4.2.5.) Wartość części: 11644,00 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 33141000-0 - Jednorazowe, niechemiczne artykuły medyczne i hematologiczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin dostawy

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 7

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Serwety

4.2.5.) Wartość części: 56989,00 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 33141000-0 - Jednorazowe, niechemiczne artykuły medyczne i hematologiczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin dostawy

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 8

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Fartuchy chirurgiczne

4.2.5.) Wartość części: 101163,50 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 33141000-0 - Jednorazowe, niechemiczne artykuły medyczne i hematologiczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin dostawy

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 9

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Osłona na przewody, pokrowiec aparatu RTG

4.2.5.) Wartość części: 5300,00 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 33141000-0 - Jednorazowe, niechemiczne artykuły medyczne i hematologiczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin dostawy

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 10

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zestaw serwet do porodu jałowy, Zestaw do porodu z narzędziami, Zestaw do cewnikowania, Zestaw do usuwania szwów, Zestaw do drobnych zabiegów, Zestaw jałowy dla noworodka, Koszula do porodu

4.2.5.) Wartość części: 20385,10 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 33141000-0 - Jednorazowe, niechemiczne artykuły medyczne i hematologiczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin dostawy

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
1. nie podlegają wykluczeniu;
2. spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące sytuacji ekonomicznej lub finansowej, jeżeli wykażą, że:
jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną 420 000,00 PLN; a na poszczególne Załączniki nie mniej niż:
Załącznik nr 1 – 7 000,00 pln
Załącznik nr 2 – 56 000,00 pln
Załącznik nr 3 – 14 000,00 pln
Załącznik nr 4 – 15 000,00 pln
Załącznik nr 5 – 138 000,00 pln
Załącznik nr 6 – 11 000,00 pln
Załącznik nr 7 – 55 000,00 pln
Załącznik nr 8 – 100 000,00 pln
Załącznik nr 9 – 5 000,00 pln
Załącznik nr 10 – 19 000,00 pln

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: a) oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej;
b) odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia ze wskazaniem sumy gwarancyjnej tego ubezpieczenia.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

a) katalogi, opisy, foldery;
b) dokumenty zgodne z Ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r. (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 186) tj. zgłoszenia, pozwolenia, certyfikaty.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

a) katalogi, opisy, foldery;
b) dokumenty zgodne z Ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r. (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 186) tj. zgłoszenia, pozwolenia, certyfikaty.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

• Wypełniony formularz ofertowy z wykorzystanie wzoru stanowiącego Załącznik nr 11 do SWZ;
• Wypełniony arkusz asortymentowo-cenowy stanowiący Załącznik nr 1-10 do SWZ;
• Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu stanowiące Załącznik nr 13 do SWZ;
• Oświadczeni o spełnianiu warunków udziału stanowiące Załącznik nr 12 do SWZ;

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1) Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień umowy w przypadkach określonych wart. 455 ustawy Pzp. 2) Zamawiający dopuszcza zmianę sposobu wykonania przedmiotu zamówienia (modyfikacjazakresu świadczenia) poprzez:a) wprowadzenia dostaw zamiennych za produkt/asortyment, którego produkcja zastaławstrzymana/zakończona z przyczyn, na które strony nie miały wpływu,b) możliwość zmian ilościowych w poszczególnych pozycjach i przesunięć pomiędzy pozycjami,przy zachowaniu cen jednostkowych i nie przekroczeniu kwoty brutto należnego Wykonawcywynagrodzenia określonego w par. 3 ust. 1 niniejszej umowy.c) zmianę numeru katalogowego produktu bądź nazwy własnej produktu bez wpływu na jakość,d) zmianę sposobu konfekcjonowania.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2021-06-29 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: ePUAP: ZOZBZ

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-06-29 09:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2021-07-28

Załączone pliki
SWZ_dostawa_oblozenia_pola_operacyjnego_ZOZ_Busko_Zdroj_2021.pdfSWZ dostawa obłożeń pola operacyjnego ZOZ/DO/OM/ZP/26/21 (SWZ_dostawa_oblozenia_pola_operacyjnego_ZOZ_Busko_Zdroj_2021.pdf - 9825.239 KB)
Data publikacji: 2021-06-18 10:27:44 Redaktor: Dorota Krzak
Zalaczniki_od_1_do_16_oblozenia_pola_operacyjnego_ZOZ_Busko_Zdroj_2021.zipZałączniki od 1 do 16 dostawa obłożeń pola operacyjnego ZOZ/DO/OM/ZP/26/21 (Zalaczniki_od_1_do_16_oblozenia_pola_operacyjnego_ZOZ_Busko_Zdroj_2021.zip - 427.347 KB)
Data publikacji: 2021-06-18 10:31:14 Redaktor: Dorota Krzak
Odpowiedzi_na_zapytania_nr_1_oblozenia_pola_operacyjnego_ZOZ_Busko_Zdroj_2021.pdfOdpowiedzi na zapytania nr 1 dostawa obłożeń pola operacyjnego ZOZ/DO/OM/ZP/26/21 (Odpowiedzi_na_zapytania_nr_1_oblozenia_pola_operacyjnego_ZOZ_Busko_Zdroj_2021.pdf - 3128.622 KB)
Data publikacji: 2021-06-24 11:17:41 Redaktor: Dorota Krzak
Modyfikacja_nr_1_oblozenia_pola_operacyjnego_ZOZ_Busko_Zdroj_2021.docModyfikacja nr 1 dostawa obłożeń pola operacyjnego ZOZ/DO/OM/ZP/26/21 (Modyfikacja_nr_1_oblozenia_pola_operacyjnego_ZOZ_Busko_Zdroj_2021.doc - 105.984 KB)
Data publikacji: 2021-06-24 12:45:57 Redaktor: Dorota Krzak
Odpowiedzi_na_zapytania_nr_2_oblozenia_pola_operacyjnego_ZOZ_Busko_Zdroj_2021.pdfOdpowiedzi na zapytania nr 2 dostawa obłożeń pola operacyjnego ZOZ/DO/OM/ZP/26/21 (Odpowiedzi_na_zapytania_nr_2_oblozenia_pola_operacyjnego_ZOZ_Busko_Zdroj_2021.pdf - 2015.739 KB)
Data publikacji: 2021-06-25 13:23:20 Redaktor: Dorota Krzak
Zalacznik_nr_15_po_modyfikacji_wzor_umowy_oblozenia_pola_operacyjnego_ZOZ_Busko_Zdroj_2021 - Kopia.DOCZałącznik nr 15 po modyfikacji wzór umowy dostawa obłożeń pola operacyjnego ZOZ/DO/OM/ZP/26/21 (Zalacznik_nr_15_po_modyfikacji_wzor_umowy_oblozenia_pola_operacyjnego_ZOZ_Busko_Zdroj_2021 - Kopia.DOC - 122.88 KB)
Data publikacji: 2021-06-28 09:01:20 Redaktor: Dorota Krzak
Modyfikacja_nr_2_oblozenia_pola_operacyjnego_ZOZ_Busko_Zdroj_2021.docModyfikacja nr 2 dostawa obłożeń pola operacyjnego ZOZ/DO/OM/ZP/26/21 (Modyfikacja_nr_2_oblozenia_pola_operacyjnego_ZOZ_Busko_Zdroj_2021.doc - 105.984 KB)
Data publikacji: 2021-06-28 11:29:20 Redaktor: Dorota Krzak
Odpowiedzi_na_zapytania_nr_3_oblozenia_pola_operacyjnego_ZOZ_Busko_Zdroj_2021.pdfOdpowiedzi na zapytania nr 3 dostawa obłożeń pola operacyjnego ZOZ/DO/OM/ZP/26/21 (Odpowiedzi_na_zapytania_nr_3_oblozenia_pola_operacyjnego_ZOZ_Busko_Zdroj_2021.pdf - 5028.955 KB)
Data publikacji: 2021-06-30 13:01:21 Redaktor: Dorota Krzak
Kwota_przeznaczona_na_sfinansowanie_zamowienia_oblozenia_pola_operacyjnego_ZOZ_Busko_Zdroj_2021.docKwota przeznaczona na sfinansowanie zamówienia obłożenia pola operacyjnego ZOZ/DO/OM/ZP/26/21 (Kwota_przeznaczona_na_sfinansowanie_zamowienia_oblozenia_pola_operacyjnego_ZOZ_Busko_Zdroj_2021.doc - 97.792 KB)
Data publikacji: 2021-07-05 12:02:41 Redaktor: Dorota Krzak
Protokol_z_otwarcia_ofert_oblozenia_pola_operacyjnego_ZOZ_Busko_Zdroj_2021.pdfProtokół z otwarcia obłożenia pola operacyjnego ZOZ/DO/OM/ZP/26/21 (Protokol_z_otwarcia_ofert_oblozenia_pola_operacyjnego_ZOZ_Busko_Zdroj_2021.pdf - 1129.674 KB)
Data publikacji: 2021-07-05 12:03:00 Redaktor: Dorota Krzak
Zawiadomienie_o_wyborze_oferty_odrzuceniu_oblozenia_pola_operacyjnego_ZOZ_Busko_Zdroj_2021.pdfZawiadomienie o wyborze i odrzuceniu obłożenia pola operacyjnego ZOZ/DO/OM/ZP/26/21 (Zawiadomienie_o_wyborze_oferty_odrzuceniu_oblozenia_pola_operacyjnego_ZOZ_Busko_Zdroj_2021.pdf - 2728.509 KB)
Data publikacji: 2021-07-20 07:52:15 Redaktor: Dorota Krzak

Statystyki bieżącego przetarguWyświetleń: 470
Wprowadził do systemu: Dorota Krzak, data: 2021-06-18 10:26:57
Opublikował: Dorota Krzak, data publikacji: 2021-06-18 10:31:43
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje przetargu