Wersja do druku

Zamawiający:

Zespół Opieki Zdrowotnej

Adres:
ul. Bohaterów Warszawy 67
28-100 Busko-Zdrój

Kontakt:
tel. 0-41 378 2402, fax. 0-41 378 2768
E-mail:zamowienia@zoz.busko.com.pl
Strona www: zoz.busko.com.pl

Numer ID: 940

Data publikacji:
2021-06-25 11:05:19

Przedmiot: Modernizacja instalacji wodociągowej wraz z montażem zestawu hydroforowego w Zespole Opieki Zdrowotnej w Busku – Zdroju.

Treść przetargu:
Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Modernizacja instalacji wodociągowej wraz z montażem zestawu hydroforowego w Zespole
Opieki Zdrowotnej w Busku – Zdroju.
SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY
1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego
1.2.) Nazwa zamawiającego: Zespół Opieki Zdrowotnej w Busku-Zdroju
1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000311467
1.5) Adres zamawiającego
1.5.1.) Ulica: Bohaterów Warszawy 67
1.5.2.) Miejscowość: Busko-Zdrój
1.5.3.) Kod pocztowy: 28-100
1.5.4.) Województwo: świętokrzyskie
1.5.5.) Kraj: Polska
1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL722 - Sandomiersko-jędrzejowski
1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@zoz.busko.com.pl
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://szpitalbusko.pl/
1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych -
samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej
1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie
SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE
2.1.) Ogłoszenie dotyczy:
Zamówienia publicznego
2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie
2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Modernizacja instalacji wodociągowej wraz z montażem zestawu hydroforowego w Zespole
Opieki Zdrowotnej w Busku – Zdroju.
2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-63c4019f-d26d-11eb-911f-9ad5f74c2a25
2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00095126/01
2.6.) Wersja ogłoszenia: 01
2.7.) Data ogłoszenia: 2021-06-25 10:44
2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie
Ogłoszenie nr 2021/BZP 00095126/01 z dnia 2021-06-25
2021-06-25 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Usługi
2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art.
94 ustawy: Nie
2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie
2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną
Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
www.szpitalbusko.pl
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków
komunikacji elektronicznej: Tak
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie
komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej:
https://epuap.gov.pl/wps/portal,zamowienia@zoz.busko.com.pl
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej:
Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych,
elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu
opisane zostały w Regulaminie korzystania z miniPortalu oraz Regulaminie ePUAP.
Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia,
zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do komunikacji wynosi 150 MB.
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi
elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie
są ogólnie dostępne: Nie
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: ZOZ/DO/OM/ZP/28/2021
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot
odrębnego postępowania: Nie
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie
przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
Ogłoszenie nr 2021/BZP 00095126/01 z dnia 2021-06-25
2021-06-25 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Usługi
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest usługa modernizacji instalacji wodociągowej wraz z montażem
zestawu hydroforowego w Zespole Opieki Zdrowotnej w Busku – Zdroju.
4.2.6.) Główny kod CPV: 42122130-0 - Pompy wodne
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 60 dni
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na
podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas
dostawy, oraz okresu realizacji.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin realizacji
4.3.6.) Waga: 20
Kryterium 3
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji
4.3.6.) Waga: 20
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet
lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak
5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:
Art. 109 ust. 1 pkt 4
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
Ogłoszenie nr 2021/BZP 00095126/01 z dnia 2021-06-25
2021-06-25 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Usługi
1. nie podlegają wykluczeniu;
2. spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące sytuacji ekonomicznej lub finansowej,
jeżeli wykażą, że:
jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej
z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną 50000,00 PLN.
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu:
Dokument potwierdzających, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w
zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia ze wskazaniem sumy
gwarancyjnej tego ubezpieczenia.
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków
udziału w postępowaniu: a) oświadczenia wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o
braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o
ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086), z innym wykonawcą, który
złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo
oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami
potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej;
b) odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o
Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3
miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.
5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:
W celu potwierdzenia zgodności oferowanych dostaw z wymaganiami określonymi w opisie
przedmiotu zamówienia, Zamawiający żąda złożenia wraz z ofertą:
a) katalogów, opisów, folderów, potwierdzających spełnienie parametrów technicznych z
załącznika nr 1
b) atest higieniczny, deklaracja zgodności na zestaw hydroforowy.
5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak
5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:
a) katalogi, opisy, foldery, potwierdzające spełnienie parametrów technicznych z załącznika nr 1
b) atest higieniczny, deklaracja zgodności na zestaw hydroforowy.
5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:
• Formularz ofertowy z wykorzystanie wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do SWZ;
• Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału stanowiące Załącznik nr 3 do SWZ;
• Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu stanowiące Załącznik nr 4 do SWZ;
• Potwierdzenie odbycia wizji lokalnej stanowiące Załącznik nr 6 do SWZ
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które
zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane:
Nie
Ogłoszenie nr 2021/BZP 00095126/01 z dnia 2021-06-25
2021-06-25 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Usługi
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień umowy w przypadkach określonych w
art. 455 ustawy Pzp.
Zmiany umowy określa wzór umowy stanowiący załącznik nr 7 do SWZ.
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety
związane z realizacją zamówienia: Nie
SEKCJA VIII – PROCEDURA
8.1.) Termin składania ofert: 2021-07-09 09:00
8.2.) Miejsce składania ofert: ePUAP: ZOZBZ
8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-07-09 09:30
8.4.) Termin związania ofertą: do 2021-08-07
Ogłoszenie nr 2021/BZP 00095126/01 z dnia 2021-06-25
2021-06-25 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Usługi

Załączone pliki
SWZ_oraz_zalaczniki_1_8_Hydrofor_ZOZ_Busko_Zdroj.zipSWZ oraz załączniki 1 do 8 Modernizaja instalacji wodociagowejci hydroforowej ZOZ/DO/OM/ZP/19/2021 (SWZ_oraz_zalaczniki_1_8_Hydrofor_ZOZ_Busko_Zdroj.zip - 8274.859 KB)
Data publikacji: 2021-06-25 11:10:04 Redaktor: Dorota Krzak
Kwota_przeznaczona_na_sfinansowanie_zamowienia_Hydrofor_ZOZ_Busko_Zdroj_2021.pdfKwota przeznaczona na sfinansowanie zamowienia ZOZ/DO/OM/ZP/28/2021 (Kwota_przeznaczona_na_sfinansowanie_zamowienia_Hydrofor_ZOZ_Busko_Zdroj_2021.pdf - 208.704 KB)
Data publikacji: 2021-07-09 07:54:33 Redaktor: Dorota Krzak
Modyfikacja_nr_1_hydrofor_ZOZ_Busko_Zdroj_2021.pdfModyfikacja nr 1 Modernizaja instalacji wodociagowejci hydroforowej ZOZ/DO/OM/ZP/19/2021 (Modyfikacja_nr_1_hydrofor_ZOZ_Busko_Zdroj_2021.pdf - 311.999 KB)
Data publikacji: 2021-07-09 08:36:34 Redaktor: Dorota Krzak
Protokol_z_otwarcia_ofert_HYDROFOR_ZOZ_Busko_Zdroj_2021.pdfProtokół z otwarcia ofert Modernizaja instalacji wodociagowejci hydroforowej ZOZ/DO/OM/ZP/19/2021 (Protokol_z_otwarcia_ofert_HYDROFOR_ZOZ_Busko_Zdroj_2021.pdf - 310.354 KB)
Data publikacji: 2021-07-13 12:48:56 Redaktor: Dorota Krzak
Zawiadomienie_o_wyborze_oferty_HYDROFOR_ZOZ_Busko_Zdroj_2021.pdfZawiadomienie o wyborze oferty Modernizaja instalacji wodociagowejci hydroforowej ZOZ/DO/OM/ZP/19/2021 (Zawiadomienie_o_wyborze_oferty_HYDROFOR_ZOZ_Busko_Zdroj_2021.pdf - 436.283 KB)
Data publikacji: 2021-07-27 14:09:44 Redaktor: Dorota Krzak

Statystyki bieżącego przetarguWyświetleń: 248
Wprowadził do systemu: Dorota Krzak, data: 2021-06-25 11:05:19
Opublikował: Dorota Krzak, data publikacji: 2021-06-25 11:11:13
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje przetargu