Wersja do druku

Zamawiający:

Zespół Opieki Zdrowotnej

Adres:
ul. Bohaterów Warszawy 67
28-100 Busko-Zdrój

Kontakt:
tel. 0-41 378 2402, fax. 0-41 378 2768
E-mail:zamowienia@zoz.busko.com.pl
Strona www: zoz.busko.com.pl

Numer ID: 944

Data publikacji:
2021-07-07 09:47:53

Przedmiot: Dostawa endoprotezy stawu kolanowego dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku-Zdroju. Znak postępowania ZOZ/DO/OM/ZP/32/2021.

Treść przetargu:
07/07/2021    S129

    I.II.III.IV.VI.

Polska-Busko-Zdrój: Implanty ortopedyczne

2021/S 129-341718

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy
Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Zespół Opieki Zdrowotnej w Busku-Zdroju
Adres pocztowy: ul. Bohaterów Warszawy 67
Miejscowość: Busko-Zdrój
Kod NUTS: PL721 Kielecki
Kod pocztowy: 28-100
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Grzegorz Lasak
E-mail: zamowienia@zoz.busko.com.pl
Tel.: +48 413782401-244
Faks: +48 413782401-244
Adresy internetowe:
Główny adres: www.szpitalbusko.pl
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: www.szpitalbusko.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://epuap.gov.pl/wps/portal
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: samodzielny publiczny zespół opieki zdrowotnej
I.5)Główny przedmiot działalności
Zdrowie

Sekcja II: Przedmiot
II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Dostawa endoprotezy stawu kolanowego dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku-Zdroju

Numer referencyjny: ZOZ/DO/OM/ZP/32/2021
II.1.2)Główny kod CPV
33183100 Implanty ortopedyczne
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Dostawa endoprotezy pierwotnej cementowanej stawu kolanowego na Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej ZOZ zgodnie z opisem zawartym w Załączniku nr 1

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 1 440 740.74 PLN
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL721 Kielecki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku-Zdroju, ul. Bohaterów Warszawy 67, 298-100 Busko-Zdrój

II.2.4)Opis zamówienia:

Dostawa endoprotezy pierwotnej cementowanej stawu kolanowego na Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej ZOZ zgodnie z opisem zawartym w Załączniku nr 1.tj. trzpień anatomiczny 200 szt., element piszczelowy 60 szt., cementowana rzepka 200 szt., element udowy cementowany 180 szt., rewizyjny element piszczelowy 140 szt. wkładka z polietylenu 200 szt., podkładki 200 szt., adaptery offsetowe 20 szt., trzpienie przedłużające bezcementowe 150 szt., augment 20 szt.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin uzupełnienia implantu / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 1 440 740.74 PLN
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 48
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

Wykonawca powinien być wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

Warunki realizacji umowy określa wzór umowy.

Sekcja IV: Procedura
IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 09/08/2021
Czas lokalny: 09:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 05/11/2021
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 09/08/2021
Czas lokalny: 09:30
Miejsce:

MiniPortal

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: tak
Przewidywany termin publikacji kolejnych ogłoszeń:

Sierpień 2025 roku

VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
Akceptowane będą faktury elektroniczne
VI.3)Informacje dodatkowe:
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Urząd Zamowień Publicznych Departament Odwołań
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 01-676
Państwo: Polska
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 515 ust. 1 pkt 1 ustawy albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

1. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej.

2. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt XXIX, 9. SIWZ wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

3. Jeżeli Zamawiający mimo takiego obowiązku nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:

a) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia;

b) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Urząd Zamowień Publicznych Departament Odwołań
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 01-676
Państwo: Polska
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
02/07/2021

Załączone pliki
SWZ_dostawa_endoprotezy_stawu_kolanowego_ZOZ_Busko_Zdroj_2021.pdfSWZ dostawa endoprotezy stawu kolanowego ZOZ/DO/OM/ZP/32/2021 (SWZ_dostawa_endoprotezy_stawu_kolanowego_ZOZ_Busko_Zdroj_2021.pdf - 11097.628 KB)
Data publikacji: 2021-07-07 09:48:53 Redaktor: Dorota Krzak
Opis: SWZ endoproteza stawu kolanowego
Zalacznik_nr_1_parametry_endoprotezy_stawu_kolanowego_ZOZ_Busko_Zdroj_2021.docZałącznik nr 1 parametry endoprotezy stawu kolanowego ZOZ/DO/OM/ZP/32/2021 (Zalacznik_nr_1_parametry_endoprotezy_stawu_kolanowego_ZOZ_Busko_Zdroj_2021.doc - 96.256 KB)
Data publikacji: 2021-07-07 09:49:24 Redaktor: Dorota Krzak
Zalacznik_nr_2_formularz_ofertowy_dostawa_endoprotez_stawu_kolanowego_ZOZ_Busko_Zdroj_2021.docxZałącznik nr 2 formularz ofertowy dostawa endoprotezy stawu kolanowego ZOZ/DO/OM/ZP/32/2021 (Zalacznik_nr_2_formularz_ofertowy_dostawa_endoprotez_stawu_kolanowego_ZOZ_Busko_Zdroj_2021.docx - 85.937 KB)
Data publikacji: 2021-07-07 09:49:58 Redaktor: Dorota Krzak
Zalacznik_nr_4_JEDZ_ldostawa_endoprotezY_stawu_kolanowego_ZOZ_Busko_Zdroj_2021.docZałącznik nr 4 JEDZ dostaway endoprotezy stawu kolanowego ZOZ/DO/OM/ZP/32/2021 (Zalacznik_nr_4_JEDZ_ldostawa_endoprotezY_stawu_kolanowego_ZOZ_Busko_Zdroj_2021.doc - 188.416 KB)
Data publikacji: 2021-07-07 09:51:01 Redaktor: Dorota Krzak
Zalacznik_nr_5_wzor_umowy_dostawa_endoprotezy_stawu_kolanowego_ZOZ_Busko_Zdroj_2021.DOCZałącznik nr 5 wzór umowy dostawa endoprotezy stawu kolanowego ZOZ/DO/OM/ZP/32/2021 (Zalacznik_nr_5_wzor_umowy_dostawa_endoprotezy_stawu_kolanowego_ZOZ_Busko_Zdroj_2021.DOC - 133.12 KB)
Data publikacji: 2021-07-07 09:51:23 Redaktor: Dorota Krzak
Zalacznik_nr_6_identyfiaktor_dostawa_endoprotezy_stawu_kolanowego_ZOZ_Busko_Zdroj_2021.docZałącznik nr 6 identyfiakator postępowania dostawa endoprotezy stawu kolanowego ZOZ/DO/OM/ZP/32/2021 (Zalacznik_nr_6_identyfiaktor_dostawa_endoprotezy_stawu_kolanowego_ZOZ_Busko_Zdroj_2021.doc - 70.144 KB)
Data publikacji: 2021-07-07 09:51:55 Redaktor: Dorota Krzak
Zalacznik_nr_3_oswiadczenie_o_przynaleznosci_do_grupy_kapitulowej_dostawa_endoprotezy_stawu_kolanowego_ZOZ_Busko_Zdroj_2021.docZałącznik nr 3 oświadczenie grupa kapitałowa dostawa endoprotezy stawu kolanowego ZOZ/DO/OM/ZP/32/2021 (Zalacznik_nr_3_oswiadczenie_o_przynaleznosci_do_grupy_kapitulowej_dostawa_endoprotezy_stawu_kolanowego_ZOZ_Busko_Zdroj_2021.doc - 75.264 KB)
Data publikacji: 2021-07-07 09:55:12 Redaktor: Dorota Krzak
Odpowiedzi_na_zapytania_nr_1_dostawa_endoprotezy_stawu_kolanowego_ZOZ_Busko_Zdroj_2021.pdfOdpowiedzi na zapytania z dnia 29.07.2021 r. dostawa endoprotezy stawu kolanowego ZOZ/DO/OM/ZP/32/2021 (Odpowiedzi_na_zapytania_nr_1_dostawa_endoprotezy_stawu_kolanowego_ZOZ_Busko_Zdroj_2021.pdf - 1239.552 KB)
Data publikacji: 2021-07-29 11:40:16 Redaktor: Dorota Krzak
Po_modyfikacji_Zalacznik_nr_1_parametry_endoprotezy_stawu_kolanowego_ZOZ_Busko_Zdroj_2021.docPo modyfikacji z dnia 29.07.2021 r. Załacznik nr 1 dostawa endoprotezy stawu kolanowego ZOZ/DO/OM/ZP/32/2021 (Po_modyfikacji_Zalacznik_nr_1_parametry_endoprotezy_stawu_kolanowego_ZOZ_Busko_Zdroj_2021.doc - 93.184 KB)
Data publikacji: 2021-07-29 11:41:00 Redaktor: Dorota Krzak
Kwota_przeznaczona_na_sfinansowanie_zamowienia_dostawa_endoprotezy_stawu_kolanowego_ZOZ_Busko_Zdroj_2021.docKwota przeznaczona na sfinansowanie zamówienia dostawa endoprotezy stawu kolanowego ZOZ/DO/OM/ZP/32/2021 (Kwota_przeznaczona_na_sfinansowanie_zamowienia_dostawa_endoprotezy_stawu_kolanowego_ZOZ_Busko_Zdroj_2021.doc - 96.768 KB)
Data publikacji: 2021-08-09 07:46:42 Redaktor: Dorota Krzak
Protokol_z_otwarcia_ofert_dostawa_endoprotezy_stawu_kolanowego_ZOZ_Busko_Zdroj_2021.pdfProtokół z otwarcia ofert dostawa endoprotezy stawu kolanowego ZOZ/DO/OM/ZP/32/2021 (Protokol_z_otwarcia_ofert_dostawa_endoprotezy_stawu_kolanowego_ZOZ_Busko_Zdroj_2021.pdf - 285.125 KB)
Data publikacji: 2021-08-09 12:42:07 Redaktor: Dorota Krzak
Zawiadomienie_o_wyborze_oferty_dostawa_endoprotezy_stawu_kolanowego_ZOZ_Busko_Zdroj_2021.pdfZawiadomienie o wyborze oferty dostawa endoprotezy stawu kolanowego ZOZ/DO/OM/ZP/32/2021 (Zawiadomienie_o_wyborze_oferty_dostawa_endoprotezy_stawu_kolanowego_ZOZ_Busko_Zdroj_2021.pdf - 460.297 KB)
Data publikacji: 2021-08-25 10:00:37 Redaktor: Dorota Krzak
Opis: zawiadomienie o wyborze oferty

Statystyki bieżącego przetarguWyświetleń: 458
Wprowadził do systemu: Dorota Krzak, data: 2021-07-07 09:47:53
Opublikował: Dorota Krzak, data publikacji: 2021-07-07 09:52:03
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje przetargu