Wersja do druku

Zamawiający:

Zespół Opieki Zdrowotnej

Adres:
ul. Bohaterów Warszawy 67
28-100 Busko-Zdrój

Kontakt:
tel. 0-41 378 2402, fax. 0-41 378 2768
E-mail:zamowienia@zoz.busko.com.pl
Strona www: zoz.busko.com.pl

Numer ID: 949

Data publikacji:
2021-08-04 08:16:55

Przedmiot: Dostawa środków do utrzymania higieny i czystości oddziałów szpitalnych Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku-Zdroju. Znak postępowania ZOZ/DO/OM/ZP/41/21

Treść przetargu:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dostawa środków do utrzymania higieny i czystości oddziałów szpitalnych Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku-Zdroju

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Zespół Opieki Zdrowotnej w Busku-Zdroju

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000311467

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Bohaterów Warszawy 67

1.5.2.) Miejscowość: Busko-Zdrój

1.5.3.) Kod pocztowy: 28-100

1.5.4.) Województwo: świętokrzyskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL722 - Sandomiersko-jędrzejowski

1.5.7.) Numer telefonu: 413782401

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@zoz.busko.com.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://szpitalbusko.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiający

Samodzielny Zespół Opieki Zdrowotnej

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa środków do utrzymania higieny i czystości oddziałów szpitalnych Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku-Zdroju

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-1f252daa-f43b-11eb-b885-f28f91688073

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00135832/01

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-08-04 07:53

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00003437/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.13 Dostawa środków do utrzymania czystości i higieny oddziałów szpitalnych

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

www.szpitalbusko.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: www.miniportal.uzp.gov.plwww.epuap.gov.pl/wps/portal

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych,
elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu
opisane zostały w Regulaminie korzystania z miniPortalu oraz Regulaminie ePUAP. Maksymalny
rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia, zmiany,
wycofania oferty lub wniosku oraz do komunikacji wynosi 150 MB. Adres skrzynki ePUAP
Zamawiającego: ZOZBZ.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZOZ/DO/OM/ZP/41/2021

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 11

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Mop, stelaż i kij do mopa

4.2.5.) Wartość części: 7840,00 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 39220000-0 - Sprzęt kuchenny, artykuły gospodarstwa domowego i artykuły domowe oraz artykuły cateringowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin dostawy

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Ręczniki jednorazowe, papier toaletowy

4.2.5.) Wartość części: 46700,00 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 33761000-2 - Papier toaletowy

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

33763000-6 - Ręczniki papierowe do rąk

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin dostawy

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Mydło dezynfekujące w pianie

4.2.5.) Wartość części: 6160,00 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 39830000-9 - Środki czyszczące

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin dostawy

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 4

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Golarka medyczna Galant

4.2.5.) Wartość części: 12750,00 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 33700000-7 - Produkty do pielęgnacji ciała

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin dostawy

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 5

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

krem do golenia, pumeks, zmywaki, szczotka i kij do szczotki, ścierki do kurzu, rękawice robocze

4.2.5.) Wartość części: 1589,00 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 39220000-0 - Sprzęt kuchenny, artykuły gospodarstwa domowego i artykuły domowe oraz artykuły cateringowe

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

33700000-7 - Produkty do pielęgnacji ciała

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin dostawy

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 6

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Mydło w płynie antybakteryjne

4.2.5.) Wartość części: 2000,00 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 33700000-7 - Produkty do pielęgnacji ciała

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin dostawy

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 7

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Środek przeznaczony do mycia powierzchni i przedmiotów sanitarnych odpornych na działanie kwasów oraz do mycia podłóg

4.2.5.) Wartość części: 7040,00 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 39830000-9 - Środki czyszczące

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin dostawy

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 8

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

sól i tabletki do zmywarek, płyny do zmywarek, Środek do odkamieniania powierzchni i urządzeń

4.2.5.) Wartość części: 5703,00 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 39800000-0 - Środki czyszczące i polerujące

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin dostawy

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 9

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

płyn do mycia naczyń, proszek do szorowania

4.2.5.) Wartość części: 3980,00 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 39800000-0 - Środki czyszczące i polerujące

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin dostawy

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 10

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

worki

4.2.5.) Wartość części: 49340,00 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 19520000-7 - Produkty z tworzyw sztucznych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin dostawy

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 11

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

mydło w systemie zamkniętym

4.2.5.) Wartość części: 5550,00 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 33700000-7 - Produkty do pielęgnacji ciała

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin dostawy

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
1. nie podlegają wykluczeniu;
2. spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące sytuacji ekonomicznej lub finansowej, jeżeli wykażą, że:
jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną 145 000,00 PLN; a na poszczególne Załączniki nie mniej niż:
Załącznik nr 1 – 7 000,00 pln
Załącznik nr 2 – 46 000,00 pln
Załącznik nr 3 – 6 000,00 pln
Załącznik nr 4 – 12 000,00 pln
Załącznik nr 5 – 1 500,00 pln
Załącznik nr 6 – 1 800,00 pln
Załącznik nr 7 – 7 000,00 pln
Załącznik nr 8 – 5 500,00 pln
Załącznik nr 9 – 3 700,00 pln
Załącznik nr 10 – 49 000,00 pln
Załącznik nr 11 – 5 500,00 pln

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: a) oświadczenia wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej
samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i
konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę,
ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o
przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi
przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej; b) odpisu lub informacji
z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w
zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem,
jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: a) dokument potwierdzający że wykonawca jest ubezpieczony od
odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia
ze wskazaniem sumy gwarancyjnej tego ubezpieczenia.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

A) Opisy, foldery, katalogi lub fotografie produktów, których autentyczność musi zostać poświadczona przez Wykonawcę na żądanie Zamawiającego:
Załącznik nr 1:
1. Ulotka informacyjna ze zdjęciem i opisem oferowanego przedmiotu zamówienia – poz. nr 2
Załącznik nr 4:
1. Ulotka informacyjna ze zdjęciem i opisem oferowanego przedmiotu zamówienia – poz. nr 1
Załącznik nr 5:
1. Ulotka informacyjna ze zdjęciem i opisem oferowanego przedmiotu zamówienia – poz. nr 9
Załącznik nr 7:
1. Ulotka informacyjna – poz. nr 1, nr 2

B) Inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego w celu potwierdzenia postawionych wymagań:
Załącznik nr 1
1. Karta techniczna produktu wystawiona przez producenta – poz. nr 1, nr 3
Załącznik nr 2
1. Karta techniczna produktu wystawiona przez producenta – poz. nr 1, nr 2, nr 3, nr 4
Załącznik nr 3
1. Karta charakterystyki preparatu – poz. nr 1
2. Pozwolenie na obrót produktami biobójczymi wydane przez Ministra Zdrowia – poz. nr 1
Załącznik nr 6
2. Karta charakterystyki preparatu – poz. nr 1
2. Pozwolenie na obrót produktami biobójczymi wydane przez Ministra Zdrowia – poz. nr 1
Załącznik nr 7
1. Karta charakterystyki preparatu – poz. nr 1, nr 2
Załącznik nr 9
1. Karta charakterystyki preparatu – poz. nr 1, nr 2, nr 3
2. Pozwolenie na obrót produktami biobójczymi wydane przez Ministra Zdrowia – poz. nr 1
Załącznik nr 10
1. Karta techniczna produktu wystawiona przez producenta – poz. nr 1, nr 2, nr 3, nr 4, nr 5, nr 6, nr 7
Załącznik nr 11
1. Karta charakterystyki preparatu – poz. nr 1
2. Pozwolenie na obrót produktami biobójczymi wydane przez Ministra Zdrowia – poz. nr 1

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

A) Opisy, foldery, katalogi lub fotografie produktów, których autentyczność musi zostać poświadczona przez Wykonawcę na żądanie Zamawiającego:
Załącznik nr 1:
1. Ulotka informacyjna ze zdjęciem i opisem oferowanego przedmiotu zamówienia – poz. nr 2
Załącznik nr 4:
1. Ulotka informacyjna ze zdjęciem i opisem oferowanego przedmiotu zamówienia – poz. nr 1
Załącznik nr 5:
1. Ulotka informacyjna ze zdjęciem i opisem oferowanego przedmiotu zamówienia – poz. nr 9
Załącznik nr 7:
1. Ulotka informacyjna – poz. nr 1, nr 2

B) Inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego w celu potwierdzenia postawionych wymagań:
Załącznik nr 1
1. Karta techniczna produktu wystawiona przez producenta – poz. nr 1, nr 3
Załącznik nr 2
1. Karta techniczna produktu wystawiona przez producenta – poz. nr 1, nr 2, nr 3, nr 4
Załącznik nr 3
1. Karta charakterystyki preparatu – poz. nr 1
2. Pozwolenie na obrót produktami biobójczymi wydane przez Ministra Zdrowia – poz. nr 1
Załącznik nr 6
2. Karta charakterystyki preparatu – poz. nr 1
2. Pozwolenie na obrót produktami biobójczymi wydane przez Ministra Zdrowia – poz. nr 1
Załącznik nr 7
1. Karta charakterystyki preparatu – poz. nr 1, nr 2
Załącznik nr 9
1. Karta charakterystyki preparatu – poz. nr 1, nr 2, nr 3
2. Pozwolenie na obrót produktami biobójczymi wydane przez Ministra Zdrowia – poz. nr 1
Załącznik nr 10
1. Karta techniczna produktu wystawiona przez producenta – poz. nr 1, nr 2, nr 3, nr 4, nr 5, nr 6, nr 7
Załącznik nr 11
1. Karta charakterystyki preparatu – poz. nr 1
2. Pozwolenie na obrót produktami biobójczymi wydane przez Ministra Zdrowia – poz. nr 1

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1) Wypełniony formularz ofertowy z wykorzystanie wzoru stanowiącego Załącznik nr 12 do SWZ;2) Wypełniony arkusz asortymentowo-cenowy stanowiący Załącznik nr 1-11 do SWZ;3) Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu;4)Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień umowy w przypadkach określonych w
art. 455 ustawy Pzp.2. Zamawiający dopuszcza zmianę sposobu wykonania przedmiotu
zamówienia (modyfikacja zakresu świadczenia) poprzez:a) wprowadzenia dostaw zamiennych
za produkt/asortyment którego produkcja zastała wstrzymana/zakończona z przyczyn, na które
strony nie miały wpływu,b) możliwość zmian ilościowych w poszczególnych pozycjach i
przesunięć pomiędzy pozycjami, przy zachowaniu cen jednostkowych i nie przekroczeniu kwoty
brutto należnego Wykonawcy wynagrodzenia określonego w par. 3 ust. 1 niniejszej umowy.c)
zmianę numeru katalogowego produktu bądź nazwy własnej produktu bez wpływu na jakość,d)
zmianę sposobu konfekcjonowania.3. Zmiana stawki VAT.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2021-08-13 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: ePUAP: ZOZBZ

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-08-13 09:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2021-09-11

Załączone pliki
SWZ_dostawa_srodki_czystosciowe_ZOZ_Busko_Zdroj_2021.pdfSWZ dostawa środków czystościowych ZOZ/DO/OM/ZP/41/21 (SWZ_dostawa_srodki_czystosciowe_ZOZ_Busko_Zdroj_2021.pdf - 10326.181 KB)
Data publikacji: 2021-08-04 08:17:36 Redaktor: Dorota Krzak
Zalaczniki_od_1_do_17_srodki_czystosciowe_ZOZ_Busko_Zdroj_2021.zipZałączniki od 1 do 17 dostawa środków czystościowych ZOZ/DO/OM/ZP/41/21 (Zalaczniki_od_1_do_17_srodki_czystosciowe_ZOZ_Busko_Zdroj_2021.zip - 887.516 KB)
Data publikacji: 2021-08-04 08:17:53 Redaktor: Dorota Krzak
Modyfikacja_nr_1_srodki_czystosciowe_ZOZ_Busko_Zdroj_2021.pdfModyfikacja nr 1 dostawa środków czystościowych ZOZ/DO/OM/ZP/41/21 (Modyfikacja_nr_1_srodki_czystosciowe_ZOZ_Busko_Zdroj_2021.pdf - 327.801 KB)
Data publikacji: 2021-08-11 08:41:40 Redaktor: Dorota Krzak
Odpowiedzi_na_zapytania_nr_1_ srodki_czystosciowe_ZOZ_Busko_Zdroj_2021.pdfOdpowiedzi nr 1 dostawa środków czystościowych ZOZ/DO/OM/ZP/41/21 (Odpowiedzi_na_zapytania_nr_1_ srodki_czystosciowe_ZOZ_Busko_Zdroj_2021.pdf - 2101.249 KB)
Data publikacji: 2021-08-17 12:31:56 Redaktor: Dorota Krzak
Kwota_przeznaczona_na_sfinansowanie_zamowienia_srodki_czystosciowe_ZOZ_Busko_Zdroj_2021.pdfKwota przeznaczona na sfinansowanie zamówienia dostawa środków czystościowych ZOZ/DO/OM/ZP/41/21 (Kwota_przeznaczona_na_sfinansowanie_zamowienia_srodki_czystosciowe_ZOZ_Busko_Zdroj_2021.pdf - 292.276 KB)
Data publikacji: 2021-08-20 07:09:16 Redaktor: Dorota Krzak
Protokol_z_otwarcia_ofert_srodki_czystosciowe_ZOZ_Busko_Zdroj_2021.docProtokół z otwarcia dostawa środków czystościowych ZOZ/DO/OM/ZP/41/21 (Protokol_z_otwarcia_ofert_srodki_czystosciowe_ZOZ_Busko_Zdroj_2021.doc - 128 KB)
Data publikacji: 2021-08-20 13:59:54 Redaktor: Dorota Krzak
Zawiadomienie_o_uniewaznienieu_dostawa_srodki_czystosciowe_ZOZ_Busko_Zdroj_2021.pdfZawiadomienie o uniewaznieniu dostawa środków czystościowych ZOZ/DO/OM/ZP/41/21 (Zawiadomienie_o_uniewaznienieu_dostawa_srodki_czystosciowe_ZOZ_Busko_Zdroj_2021.pdf - 342.798 KB)
Data publikacji: 2021-08-24 14:07:27 Redaktor: Dorota Krzak

Statystyki bieżącego przetarguWyświetleń: 499
Wprowadził do systemu: Dorota Krzak, data: 2021-08-04 08:16:55
Opublikował: Dorota Krzak, data publikacji: 2021-08-04 08:18:27
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje przetargu