Wersja do druku

Zamawiający:

Zespół Opieki Zdrowotnej

Adres:
ul. Bohaterów Warszawy 67
28-100 Busko-Zdrój

Kontakt:
tel. 0-41 378 2402, fax. 0-41 378 2768
E-mail:zamowienia@zoz.busko.com.pl
Strona www: zoz.busko.com.pl

Numer ID: 959

Data publikacji:
2021-09-03 12:04:05

Przedmiot: Dostawa środków do utrzymania czystości i higieny oddziałów szpitalnych Zespołu Opieki
Zdrowotnej w Busku-Zdroju

Treść przetargu:
Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dostawa środków do utrzymania czystości i higieny oddziałów szpitalnych Zespołu Opieki
Zdrowotnej w Busku-Zdroju
SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY
1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego
1.2.) Nazwa zamawiającego: Zespół Opieki Zdrowotnej w Busku-Zdroju
1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000311467
1.5) Adres zamawiającego
1.5.1.) Ulica: Bohaterów Warszawy 67
1.5.2.) Miejscowość: Busko-Zdrój
1.5.3.) Kod pocztowy: 28-100
1.5.4.) Województwo: świętokrzyskie
1.5.5.) Kraj: Polska
1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL722 - Sandomiersko-jędrzejowski
1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@zoz.busko.com.pl
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://szpitalbusko.pl/
1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych -
samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej
1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie
SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE
2.1.) Ogłoszenie dotyczy:
Zamówienia publicznego
2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie
2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Dostawa środków do utrzymania czystości i higieny oddziałów szpitalnych Zespołu Opieki
Zdrowotnej w Busku-Zdroju
2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-c5036eb8-0c86-11ec-b885-f28f91688073
2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00169293/01
2.6.) Wersja ogłoszenia: 01
2.7.) Data ogłoszenia: 2021-09-03 11:49
2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak
Ogłoszenie nr 2021/BZP 00169293/01 z dnia 2021-09-03
2021-09-03 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Dostawy
2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00003437/02/P
2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:
1.2.13 Dostawa środków do utrzymania czystości i higieny oddziałów szpitalnych
2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art.
94 ustawy: Nie
2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie
2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną
Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
www.szpitalbusko.pl
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków
komunikacji elektronicznej: Tak
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie
komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej:
https://miniportal.uzp.gov.pl/;https://epuap.gov.pl/wps/portal
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej:
Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych,
elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu
opisane zostały w Regulaminie korzystania z miniPortalu oraz Regulaminie ePUAP.
Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia,
zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do komunikacji wynosi 150 MB.
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi
elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie
są ogólnie dostępne: Nie
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: ZOZ/DO/OM/ZP/51/2021
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot
odrębnego postępowania: Nie
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak
Ogłoszenie nr 2021/BZP 00169293/01 z dnia 2021-09-03
2021-09-03 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Dostawy
4.1.9.) Liczba części: 5
4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części
4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu
wykonawcy: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie
przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
Część 1
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Załącznik nr 1
4.2.6.) Główny kod CPV: 33761000-2 - Papier toaletowy
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na
podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert:
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin,
sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin dostawy
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet
lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Część 2
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Załącznik nr 2
4.2.6.) Główny kod CPV: 39220000-0 - Sprzęt kuchenny, artykuły gospodarstwa domowego i artykuły
domowe oraz artykuły cateringowe
Ogłoszenie nr 2021/BZP 00169293/01 z dnia 2021-09-03
2021-09-03 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Dostawy
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na
podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert:
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin,
sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin dostawy
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet
lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Część 3
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Załącznik nr 3
4.2.6.) Główny kod CPV: 39830000-9 - Środki czyszczące
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na
podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert:
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
Ogłoszenie nr 2021/BZP 00169293/01 z dnia 2021-09-03
2021-09-03 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Dostawy
4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin,
sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin dostawy
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet
lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Część 4
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Załącznik nr 4
4.2.6.) Główny kod CPV: 39800000-0 - Środki czyszczące i polerujące
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na
podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert:
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin,
sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin dostawy
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet
lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Część 5
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Załącznik nr 5
4.2.6.) Główny kod CPV: 19520000-7 - Produkty z tworzyw sztucznych
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:
33700000-7 - Produkty do pielęgnacji ciała
Ogłoszenie nr 2021/BZP 00169293/01 z dnia 2021-09-03
2021-09-03 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Dostawy
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na
podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert:
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin,
sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin dostawy
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet
lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak
5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:
Art. 109 ust. 1 pkt 4
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
1. nie podlegają wykluczeniu;
2. spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące sytuacji ekonomicznej lub finansowej,
jeżeli wykażą, że:
jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej
z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną 149 000,00 PLN; a na poszczególne
Załączniki nie mniej niż:
Załącznik nr 1 – 8 000,00 pln
Załącznik nr 2 – 1 500,00 pln
Załącznik nr 3 – 5 500,00 pln
Załącznik nr 4 – 3 500,00 pln
Załącznik nr 5 – 130 500,00 pln
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu:
Ogłoszenie nr 2021/BZP 00169293/01 z dnia 2021-09-03
2021-09-03 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Dostawy
a) oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej
samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i
konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę,
ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o
przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi
przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej;
b) odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o
Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3
miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków
udziału w postępowaniu: Dokumenty potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od
odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia
ze wskazaniem sumy gwarancyjnej tego ubezpieczenia
5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:
1. W celu potwierdzenia zgodności oferowanych dostaw z wymaganiami określonymi w opisie
przedmiotu zamówienia, Zamawiający żąda złożenia wraz z ofertą:
A) Opisy, foldery, katalogi lub fotografie produktów, których autentyczność musi zostać
poświadczona przez Wykonawcę na żądanie Zamawiającego:
Załącznik nr 2:
1. Ulotka informacyjna ze zdjęciem i opisem oferowanego przedmiotu zamówienia – poz. nr 1-
11
Załącznik nr 3:
1. Ulotka informacyjna ze zdjęciem i opisem oferowanego przedmiotu zamówienia – poz. nr 1-5
Załącznik nr 5:
1. Ulotka informacyjna ze zdjęciem i opisem oferowanego przedmiotu zamówienia – poz. nr 8
Załącznik nr 5:
1. Ulotka informacyjna ze zdjęciem i opisem oferowanego przedmiotu zamówienia – poz. nr 18
Załącznik nr 5:
1. Ulotka informacyjna ze zdjęciem i opisem oferowanego przedmiotu zamówienia – poz. nr 19,
nr 20
Załącznik nr 5:
1. Ulotka informacyjna ze zdjęciem i opisem oferowanego przedmiotu zamówienia – poz. nr 21,
22
B) Inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego w celu potwierdzenia postawionych
wymagań:
Załącznik nr 1
1. Karta techniczna produktu wystawiona przez producenta – poz. nr 1
Załącznik nr 4
1. Karta charakterystyki preparatu – poz. nr 1, nr 2, nr 3
2. Pozwolenie na obrót produktami biobójczymi wydane przez Ministra Zdrowia – poz. nr 1
Załącznik nr 5
1. Karta techniczna produktu wystawiona przez producenta – poz. nr 1, nr 2, nr 3, nr 4, nr 5, nr
6, nr 7
Załącznik nr 5
1. Karta charakterystyki preparatu – poz. nr 9
2. Pozwolenie na obrót produktami biobójczymi wydane przez Ministra Zdrowia – poz. nr 9
Załącznik nr 5
1. Karta charakterystyki preparatu – poz. nr 10
2. Pozwolenie na obrót produktami biobójczymi wydane przez Ministra Zdrowia – poz. nr 10
Załącznik nr 5
Ogłoszenie nr 2021/BZP 00169293/01 z dnia 2021-09-03
2021-09-03 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Dostawy
1. Karta charakterystyki preparatu – poz. nr 11
Załącznik nr 5 poz. 14:
1. katalogi, opisy, foldery;
2. dokumenty zgodne z Ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r. (t.j. Dz. U. z
2020 r. poz. 186) tj. zgłoszenia, pozwolenia, certyfikaty.
Załącznik nr 5
1. Karta techniczna produktu wystawiona przez producenta – poz. nr 12, nr 13, nr 15
Załącznik nr 5
1. Karta techniczna produktu wystawiona przez producenta – poz. nr 16, nr 17
Załącznik nr 5:
1. Karta charakterystyki preparatu – poz. nr 19, nr 20
Załącznik nr 5
1. Karta charakterystyki preparatu – poz. nr 23
3. Pozwolenie na obrót produktami biobójczymi wydane przez Ministra Zdrowia – poz. nr 23
5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak
5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:
A) Opisy, foldery, katalogi lub fotografie produktów, których autentyczność musi zostać
poświadczona przez Wykonawcę na żądanie Zamawiającego:
Załącznik nr 2:
1. Ulotka informacyjna ze zdjęciem i opisem oferowanego przedmiotu zamówienia – poz. nr 1-
11
Załącznik nr 3:
1. Ulotka informacyjna ze zdjęciem i opisem oferowanego przedmiotu zamówienia – poz. nr 1-5
Załącznik nr 5:
1. Ulotka informacyjna ze zdjęciem i opisem oferowanego przedmiotu zamówienia – poz. nr 8
Załącznik nr 5:
1. Ulotka informacyjna ze zdjęciem i opisem oferowanego przedmiotu zamówienia – poz. nr 18
Załącznik nr 5:
1. Ulotka informacyjna ze zdjęciem i opisem oferowanego przedmiotu zamówienia – poz. nr 19,
nr 20
Załącznik nr 5:
1. Ulotka informacyjna ze zdjęciem i opisem oferowanego przedmiotu zamówienia – poz. nr 21,
22
B) Inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego w celu potwierdzenia postawionych
wymagań:
Załącznik nr 1
1. Karta techniczna produktu wystawiona przez producenta – poz. nr 1
Załącznik nr 4
1. Karta charakterystyki preparatu – poz. nr 1, nr 2, nr 3
2. Pozwolenie na obrót produktami biobójczymi wydane przez Ministra Zdrowia – poz. nr 1
Załącznik nr 5
1. Karta techniczna produktu wystawiona przez producenta – poz. nr 1, nr 2, nr 3, nr 4, nr 5, nr
6, nr 7
Załącznik nr 5
1. Karta charakterystyki preparatu – poz. nr 9
2. Pozwolenie na obrót produktami biobójczymi wydane przez Ministra Zdrowia – poz. nr 9
Załącznik nr 5
1. Karta charakterystyki preparatu – poz. nr 10
2. Pozwolenie na obrót produktami biobójczymi wydane przez Ministra Zdrowia – poz. nr 10
Załącznik nr 5
Ogłoszenie nr 2021/BZP 00169293/01 z dnia 2021-09-03
2021-09-03 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Dostawy
1. Karta charakterystyki preparatu – poz. nr 11
Załącznik nr 5 poz. 14:
1. katalogi, opisy, foldery;
2. dokumenty zgodne z Ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r. (t.j. Dz. U. z
2020 r. poz. 186) tj. zgłoszenia, pozwolenia, certyfikaty.
Załącznik nr 5
1. Karta techniczna produktu wystawiona przez producenta – poz. nr 12, nr 13, nr 15
Załącznik nr 5
1. Karta techniczna produktu wystawiona przez producenta – poz. nr 16, nr 17
Załącznik nr 5:
1. Karta charakterystyki preparatu – poz. nr 19, nr 20
Załącznik nr 5
1. Karta charakterystyki preparatu – poz. nr 23
3. Pozwolenie na obrót produktami biobójczymi wydane przez Ministra Zdrowia – poz. nr 23
5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:
• Wypełniony formularz ofertowy z wykorzystanie wzoru stanowiącego Załącznik nr 6 do SWZ;
• Wypełniony arkusz asortymentowo-cenowy stanowiący Załącznik nr 1-5 do SWZ;
• Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu stanowiące Załącznik nr 8 do SWZ;
• Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału stanowiące Załącznik nr 7 do SWZ
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które
zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane:
Nie
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Nie
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety
związane z realizacją zamówienia: Nie
SEKCJA VIII – PROCEDURA
8.1.) Termin składania ofert: 2021-09-15 09:00
8.2.) Miejsce składania ofert: ePUAP: ZOZBZ
8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-09-15 09:30
8.4.) Termin związania ofertą: do 2021-10-14
Ogłoszenie nr 2021/BZP 00169293/01 z dnia 2021-09-03
2021-09-03 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Dostawy

Załączone pliki
SWZ_Zalaczniki_1_11_dostawa_srodki_czystosci_ZOZ_Busko_Zdroj_2021_III.zipSWZ oraz załączniki 1 do 11 Środki czystości ZOZ/DO/OM/ZP/51/2021 (SWZ_Zalaczniki_1_11_dostawa_srodki_czystosci_ZOZ_Busko_Zdroj_2021_III.zip - 10439.61 KB)
Data publikacji: 2021-09-03 12:08:44 Redaktor: Dorota Krzak
Odpowiedzi_na_zapytania_nr_1_dostawa_srodki_czystosciowe_ZOZ_Busko_Zdroj_2021.pdfOdpowiedzi na zapytania nr 1 Środki czystości ZOZ/DO/OM/ZP/51/2021 (Odpowiedzi_na_zapytania_nr_1_dostawa_srodki_czystosciowe_ZOZ_Busko_Zdroj_2021.pdf - 2062.582 KB)
Data publikacji: 2021-09-08 13:13:46 Redaktor: Dorota Krzak
Opis: odpowiedzi na zapytania
Kwota_przeznaczona_na_sfinansowanie_zamowienia_srodki_czystosciowe_ZOZ_Busko_Zdroj_2021_II.docKwota przeznaczona na sfinansowanie zamówienia dostawa środków czystościowych ZOZ/DO/OM/ZP/51/21 (Kwota_przeznaczona_na_sfinansowanie_zamowienia_srodki_czystosciowe_ZOZ_Busko_Zdroj_2021_II.doc - 96.768 KB)
Data publikacji: 2021-09-15 07:20:12 Redaktor: Dorota Krzak
Protokol_z_otwarcia_srodki_czystosci_ZOZ_Busko_Zdroj_2021.pdfProtokół z otwarcia ofert ZOZ/DO/OM/ZP/51/2021 (Protokol_z_otwarcia_srodki_czystosci_ZOZ_Busko_Zdroj_2021.pdf - 86.629 KB)
Data publikacji: 2021-09-15 11:10:09 Redaktor: Dorota Krzak
Zawiadomienie_o_wyborze_oferty_odrzuceniu_dostawa_srodki_czystosciowe_ZOZ_Busko_Zdroj_2021.pdfZawiadomienie o wyborze oferty odrzuceniu dostawa środków czystościowych ZOZ/DO/OM/ZP/51/21 (Zawiadomienie_o_wyborze_oferty_odrzuceniu_dostawa_srodki_czystosciowe_ZOZ_Busko_Zdroj_2021.pdf - 1477.519 KB)
Data publikacji: 2021-10-07 14:15:16 Redaktor: Dorota Krzak
ZMIANA_Zawiadomienia_o_wyborze_oferty_zalacznik1_srodki_czystosciowe_ZOZ_Busko_Zdroj_2021.pdfZmiana zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty ZOZ/DO/OM/ZP/51/2021 (ZMIANA_Zawiadomienia_o_wyborze_oferty_zalacznik1_srodki_czystosciowe_ZOZ_Busko_Zdroj_2021.pdf - 377.556 KB)
Data publikacji: 2021-10-20 14:05:52 Redaktor: Dorota Krzak

Statystyki bieżącego przetarguWyświetleń: 531
Wprowadził do systemu: Dorota Krzak, data: 2021-09-03 12:04:05
Opublikował: Dorota Krzak, data publikacji: 2021-09-03 12:09:10
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje przetargu