Wersja do druku

Zamawiający:

Zespół Opieki Zdrowotnej

Adres:
ul. Bohaterów Warszawy 67
28-100 Busko-Zdrój

Kontakt:
tel. 0-41 378 2402, fax. 0-41 378 2768
E-mail:zamowienia@zoz.busko.com.pl
Strona www: zoz.busko.com.pl

Numer ID: 961

Data publikacji:
2021-10-04 13:31:58

Przedmiot: Odbiór, transport i utylizacja odpadów medycznych z Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku-Zdroju.
Znak postępowania ZOZ/DO/OM/ZP/53/2021.

Treść przetargu:
Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Odbiór, transport i utylizacja odpadów medycznych z Zespołu Opieki Zdrowotnej w BuskuZdroju.
SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY
1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego
1.2.) Nazwa zamawiającego: Zespół Opieki Zdrowotnej w Busku-Zdroju
1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000311467
1.5) Adres zamawiającego
1.5.1.) Ulica: Bohaterów Warszawy 67
1.5.2.) Miejscowość: Busko-Zdrój
1.5.3.) Kod pocztowy: 28-100
1.5.4.) Województwo: świętokrzyskie
1.5.5.) Kraj: Polska
1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL722 - Sandomiersko-jędrzejowski
1.5.7.) Numer telefonu: 41 378 24 01 wew. 244
1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@zoz.busko.com.pl
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://szpitalbusko.pl/
1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych -
samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej
1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie
SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE
2.1.) Ogłoszenie dotyczy:
Zamówienia publicznego
2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie
2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Odbiór, transport i utylizacja odpadów medycznych z Zespołu Opieki Zdrowotnej w BuskuZdroju.
2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-87d19ab8-24f9-11ec-b885-f28f91688073
2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00201034/01
2.6.) Wersja ogłoszenia: 01
2.7.) Data ogłoszenia: 2021-10-04 13:15
Ogłoszenie nr 2021/BZP 00201034/01 z dnia 2021-10-04
2021-10-04 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Usługi2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak
2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00003437/02/P
2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:
1.3.5 Odbiór, transport i utylizacja odpadów medycznych z obiektów Zespołu Opieki Zdrowotnej
w Busku-Zdroju
2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art.
94 ustawy: Nie
2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie
2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną
Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
www.szpitalbusko.pl
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia:Nie
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków
komunikacji elektronicznej: Tak
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie
komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Niniejsze postępowanie o udzielenie
zamówienia prowadzone jest w formie elektronicznej przy użyciu:
- systemu zwanego dalej ,,MiniPortal-em” https://miniportal.uzp.gov.pl/,
- elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej zwanej dalej ,,ePUAP”,
- https://epuap.gov.pl/wps/portal do złożenia wcześniej zaszyfrowanych ofert w MiniPortalu oraz
komunikacji
z Zamawiającym,
- poczty elektronicznej zamowienia@zoz.busko.com.pl do komunikacji z Zamawiającym.
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej:
Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia,
zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do komunikacji wynosi 150 MB.
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi
elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie
są ogólnie dostępne: Nie
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: ZOZ/DO/OM/ZP/53/2021
Ogłoszenie nr 2021/BZP 00201034/01 z dnia 2021-10-04
2021-10-04 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Usługi4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot
odrębnego postępowania: Nie
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie
przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
2. Przedmiotem zamówienia jest odbiór, transport i utylizacja odpadów medycznych w ilości 101
215 kg rocznie z Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku-Zdroju, zgodnie z bieżącymi potrzebami
Zamawiającego w ilościach i kodach określonych w arkuszu asortymentowo-cenowym,
stanowiącym Załącznik nr 1 do SWZ.
4.2.6.) Główny kod CPV: 90524000-6 - Usługi w zakresie odpadów medycznych
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na
podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Cena brutto 60 % = 60 pkt.
Termin płatności 40 % = 40 pkt.
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: termin płatności
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet
lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak
5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:
Ogłoszenie nr 2021/BZP 00201034/01 z dnia 2021-10-04
2021-10-04 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - UsługiArt. 109 ust. 1 pkt 4
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
1. nie podlegają wykluczeniu;
2. spełniają warunki udziału w postępowaniu, jeżeli wykażą, że:
a) są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności
związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną min.700 000,00 PLN;
b) posiadają zezwolenie wydane w drodze decyzji przez właściwy organ administracyjny dla
świadczącego usługę Wykonawcy na prowadzenie gospodarki odpadami w zakresie transportu i
unieszkodliwiania odpadów o kodach zgodnych z przedmiotem zamówienia, zgodnie z ustawą z
dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t. j. Dz. U z 2021, poz. 779, 784, 1648) i ustawą z dnia 27
kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska ( Dz. U. 2020 poz. 1219 ze zm.) wraz z przepisami i
rozporządzeniami wykonawczymi do tych ustaw/lub dokumentu potwierdzającego dokonanie
wpisu do rejestru, o którym mowa w Rozdziale 2 Działu IV ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o
odpadach ( t. j. Dz. U. 2021 poz.779, 784, 1648);
c) posiadają instalację z wolnymi mocami przerobowymi do unieszkodliwiania odpadów o kodach
180101, 180102, 180103, 180104, 180182, 180109;
d) posiadają co najmniej 2 pojazdy służące do transportu odpadów medycznych objęte
systemem monitoringu;
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy:Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu:
W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego, zamawiający żąda następujących podmiotowych środków dowodowych:
a) oświadczenia wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej
samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i
konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę,
ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o
przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi
przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej;
b) odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o
Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3
miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków
udziału w postępowaniu: 1. W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w
postępowaniu dotyczących sytuacji ekonomicznej lub finansowej, Zamawiający żąda następujących
podmiotowych środków dowodowych:
a) dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w
zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia ze wskazaniem sumy
gwarancyjnej tego ubezpieczenia min. 700 000 PLN;
2. W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących
wymaganych uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej,
Zamawiający żąda następujących podmiotowych środków dowodowych:
a) zezwolenia wydanego w drodze decyzji przez właściwy organ administracyjny dla świadczącego
usługę Wykonawcy na prowadzenie gospodarki odpadami w zakresie transportu i unieszkodliwiania
odpadów o kodach zgodnych z przedmiotem zamówienia, zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r.
o odpadach (t. j. Dz. U z 2021, poz. 779, 784, 1648) i ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony
środowiska ( Dz. U. 2020 poz. 1219 ze zm.) wraz z przepisami i rozporządzeniami wykonawczymi do
tych ustaw/lub dokumentu potwierdzającego dokonanie wpisu do rejestru, o którym mowa w Rozdziale
Ogłoszenie nr 2021/BZP 00201034/01 z dnia 2021-10-04
2021-10-04 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Usługi2 Działu IV ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach ( t. j. Dz. U. 2021 poz.779, 784, 1648);
3. W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących
zdolności technicznej, Zamawiający żąda następujących podmiotowych środków dowodowych:
a) wykaz instalacji Wykonawcy zawierający odległość od siedziby Zamawiającego oraz posiadane
wolne moce przerobowe do unieszkodliwiania odpadów o kodach 180101, 180102, 180103, 180104,
180182, 180109 (wykaz sporządzony we własnym zakresie);
b) informację/oświadczenie o ilości posiadanych pojazdów służących do transportu odpadów
medycznych objętych systemem monitoringu GPS - minimum 2 samochody (oświadczenie
sporządzone we własnym zakresie);
5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:
W celu potwierdzenia zgodności oferowanych usług z wymaganiami określonymi w opisie
przedmiotu zamówienia, Zamawiający nie żąda złożenia wraz z ofertą przedmiotowych środków
dowodowych.
5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:
• Wypełniony formularz ofertowy z wykorzystanie wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do SWZ;
• Wypełniony arkusz asortymentowo-cenowy stanowiący Załącznik nr 1 do SWZ;
• Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu stanowiące Załącznik nr 4 do SWZ;
• Oświadczeni o spełnianiu warunków udziału stanowiące Załącznik nr 3 do SWZ;
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które
zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane:
Nie
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
Rodzaj i zakres zmian określa wzór umowy stanowiący Załącznik nr 7 do SWZ.
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety
związane z realizacją zamówienia: Nie
SEKCJA VIII – PROCEDURA
8.1.) Termin składania ofert: 2021-10-13 12:00
8.2.) Miejsce składania ofert: Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej zwanej dalej
,,ePUAP”. Adres EPUAP: ZOZBZ
8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-10-13 12:00
8.4.) Termin związania ofertą: do 2021-11-11
Ogłoszenie nr 2021/BZP 00201034/01 z dnia 2021-10-04
2021-10-04 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - UsługiOgłoszenie nr 2021/BZP 00201034/01 z dnia 2021-10-04
2021-10-04 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Usługi

Załączone pliki
SWZ_odbior_transport_utylizacja_odpady_medyczne_ZOZ_Busko_Zdroj_2021.pdfSWZ odbiór transport utylizacja odpady medyczne ZOZ/DO/OM/ZP/53/2021 (SWZ_odbior_transport_utylizacja_odpady_medyczne_ZOZ_Busko_Zdroj_2021.pdf - 9934.823 KB)
Data publikacji: 2021-10-04 13:40:29 Redaktor: Dorota Krzak
Opis: SWZ odpady medyczne
Zalaczniki_do_SWZ_odbior_transport_utylizacja_odpady_medyczne_ZOZ_Busko_Zdroj_2021.zipZałączniki do SWZ odbiór transport utylizacja odpady medyczne ZOZ/DO/OM/ZP/53/2021 (Zalaczniki_do_SWZ_odbior_transport_utylizacja_odpady_medyczne_ZOZ_Busko_Zdroj_2021.zip - 455.498 KB)
Data publikacji: 2021-10-04 13:42:05 Redaktor: Dorota Krzak
Opis: Załączniki do SWZ: arkusz asortymentowo-cenowy, formularz ofertowy, oświadczenia, opis przedmiotu zamówienia, wzór umowy, identyfikator postępowania
Odpowiedzi_na_zapytania_nr_1_ odbior_odpady_medyczne_ZOZ_Busko_Zdroj_2021.pdfOdpowiedzi na zapytania z dnia 08.10.2021 r. odbiór transport utylizacja odpady medyczne ZOZ/DO/OM/ZP/53/2021 (Odpowiedzi_na_zapytania_nr_1_ odbior_odpady_medyczne_ZOZ_Busko_Zdroj_2021.pdf - 1531.968 KB)
Data publikacji: 2021-10-08 12:55:05 Redaktor: Dorota Krzak
Opis: odpowiedzi na zapytania
Po_modyfikacji_Zalacznik_nr_7_wzor_umowy_odpady_medyczne_ZOZ_Busko_Zdroj_2021.DOCPo modyfikacji wzór umowy odbiór transport utylizacja odpady medyczne ZOZ/DO/OM/ZP/53/2021 (Po_modyfikacji_Zalacznik_nr_7_wzor_umowy_odpady_medyczne_ZOZ_Busko_Zdroj_2021.DOC - 116.736 KB)
Data publikacji: 2021-10-08 13:23:22 Redaktor: Dorota Krzak
Po_modyfikacji_Zalacznik_nr_8_identyfikator_postepowania_odpady_medyczne_ZOZ_Busko_Zdroj_2021.docPo modyfikacji załącznik nr 8 odbiór transport utylizacja odpady medyczne ZOZ/DO/OM/ZP/53/2021 (Po_modyfikacji_Zalacznik_nr_8_identyfikator_postepowania_odpady_medyczne_ZOZ_Busko_Zdroj_2021.doc - 65.536 KB)
Data publikacji: 2021-10-08 13:24:03 Redaktor: Dorota Krzak
Kwota_przeznaczona_na_sfinansowanie_zamowienia_odpady_medyczne_ZOZ_Busko_Zdroj_2021.docKwota przeznaczona na sfinansowanie zamówienia odbiór transport utylizacja odpady medyczne ZOZ/DO/OM/ZP/53/2021 (Kwota_przeznaczona_na_sfinansowanie_zamowienia_odpady_medyczne_ZOZ_Busko_Zdroj_2021.doc - 96.768 KB)
Data publikacji: 2021-10-12 12:22:04 Redaktor: Dorota Krzak
Opis: kwota przeznaczona na realizację zamówienia
Protokol_z_otwarcia_ofert_odpady_medyczne_ZOZ_Busko_Zdroj_2021.pdfProtokół z otwarcia ofert odbiór transport utylizacja odpady medyczne ZOZ/DO/OM/ZP/53/2021 (Protokol_z_otwarcia_ofert_odpady_medyczne_ZOZ_Busko_Zdroj_2021.pdf - 293.056 KB)
Data publikacji: 2021-10-14 08:18:56 Redaktor: Dorota Krzak
Opis: protokół z otwarcia ofert
Zawiadomienie_o_uniewaznieniu_postepowania_odpady_medyczne_ZOZ_Busko_Zdroj_2021.pdfZawiadomienie o unieważnieniu postępowania odbiór transport utylizacja odpady medyczne ZOZ/DO/OM/ZP/53/2021 (Zawiadomienie_o_uniewaznieniu_postepowania_odpady_medyczne_ZOZ_Busko_Zdroj_2021.pdf - 336.305 KB)
Data publikacji: 2021-10-19 09:31:39 Redaktor: Dorota Krzak

Statystyki bieżącego przetarguWyświetleń: 363
Wprowadził do systemu: Dorota Krzak, data: 2021-10-04 13:31:58
Opublikował: Dorota Krzak, data publikacji: 2021-10-04 13:42:14
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje przetargu