Wersja do druku

Zamawiający:

Zespół Opieki Zdrowotnej

Adres:
ul. Bohaterów Warszawy 67
28-100 Busko-Zdrój

Kontakt:
tel. 0-41 378 2402, fax. 0-41 378 2768
E-mail:zamowienia@zoz.busko.com.pl
Strona www: zoz.busko.com.pl

Numer ID: 977

Data publikacji:
2022-01-27 08:01:35

Przedmiot: Dostawa mrożonych warzyw i owoców do Działu Żywienia Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku – Zdroju ZOZ/DO/OM/ZP/04/2022

Treść przetargu:
Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dostawa mrożonych warzyw i owoców do Działu Żywienia Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku
– Zdroju
SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY
1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego
1.2.) Nazwa zamawiającego: Zespół Opieki Zdrowotnej w Busku-Zdroju
1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000311467
1.5) Adres zamawiającego
1.5.1.) Ulica: Bohaterów Warszawy 67
1.5.2.) Miejscowość: Busko-Zdrój
1.5.3.) Kod pocztowy: 28-100
1.5.4.) Województwo: świętokrzyskie
1.5.5.) Kraj: Polska
1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL722 - Sandomiersko-jędrzejowski
1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@zoz.busko.com.pl
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://szpitalbusko.pl/
1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych -
samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej
1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie
SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE
2.1.) Ogłoszenie dotyczy:
Zamówienia publicznego
2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie
2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Dostawa mrożonych warzyw i owoców do Działu Żywienia Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku
– Zdroju
2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-fb49f4c5-7dc5-11ec-beb3-a2bfa38226ab
2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00036711/01
2.6.) Wersja ogłoszenia: 01
2.7.) Data ogłoszenia: 2022-01-27 07:46
Ogłoszenie nr 2022/BZP 00036711/01 z dnia 2022-01-27
2022-01-27 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Dostawy
2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie
2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art.
94 ustawy: Nie
2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie
2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną
Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
http://www.zoz.busko.com.pl/bip/przetargi.php
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków
komunikacji elektronicznej: Tak
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie
komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej:
http://www.zoz.busko.com.pl/bip/przetargi.php
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej:
Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi
posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do formularzy:
złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do formularza do komunikacji.
Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych,
elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu
opisane zostały w Regulaminie korzystania z miniPortalu oraz Regulaminie ePUAP.
Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia,
zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do komunikacji wynosi 150 MB.
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi
elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie
są ogólnie dostępne: Nie
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: ZOZ/DO/OM/ZP/04/2022
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot
odrębnego postępowania: Nie
Ogłoszenie nr 2022/BZP 00036711/01 z dnia 2022-01-27
2022-01-27 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Dostawy
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie
przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa mrożonych warzyw i owoców do Działu Żywienia
Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku-Zdroju, zgodnie z bieżącymi potrzebami Zamawiającego w
opakowaniach, asortymencie i ilościach określonych w arkuszu asortymentowo-cenowym,
stanowiącym Załącznik nr 1 do SWZ.
4.2.6.) Główny kod CPV: 15896000-5 - Produkty głęboko mrożone
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na
podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin płatności
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet
lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak
5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:
Art. 109 ust. 1 pkt 4
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
Ogłoszenie nr 2022/BZP 00036711/01 z dnia 2022-01-27
2022-01-27 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Dostawy
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
1. nie podlegają wykluczeniu;
2. spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące sytuacji ekonomicznej lub finansowej,
jeżeli wykażą, że:
są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z
przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną 10000,00 PLN.
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu:
a) oświadczenia wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej
samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i
konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę,
ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o
przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi
przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej;
b) odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o
Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3
miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków
udziału w postępowaniu: Dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od
odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia
ze wskazaniem sumy gwarancyjnej tego ubezpieczenia.
5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:
Zamawiający nie żąda złożenia przedmiotowych środków dowodowych.
5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie
5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:
• Wypełniony arkusz asortymentowo-cenowy stanowiący Załącznik od nr 1 do SWZ;
• Wypełniony formularz ofertowy z wykorzystanie wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do SWZ;
• Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu – Załącznik nr 3 do SWZ
• Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia – Załącznik nr 4 do SWZ,
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które
zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane:
Nie
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
Ogłoszenie nr 2022/BZP 00036711/01 z dnia 2022-01-27
2022-01-27 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Dostawy
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
Zmiany umowy przewiduje wzór umowy.
Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień umowy w przypadkach określonych w
art. 455 ustawy PZP.
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety
związane z realizacją zamówienia: Nie
SEKCJA VIII – PROCEDURA
8.1.) Termin składania ofert: 2022-02-04 09:00
8.2.) Miejsce składania ofert: Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej "ePUAP". Adres
skrzynki ePUAP Zamawiającego: ZOZBZ
8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-02-04 09:30
8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-03-05
Ogłoszenie nr 2022/BZP 00036711/01 z dnia 2022-01-27
2022-01-27 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Dostawy

Załączone pliki
SWZ_DOSTAWA_MROZONEK_ZOZ_Busko_Zdroj _2022.pdfSWZ MROŻONKI ZOZ/DO/OM/ZP/04/2022 (SWZ_DOSTAWA_MROZONEK_ZOZ_Busko_Zdroj _2022.pdf - 9346.334 KB)
Data publikacji: 2022-01-27 08:13:02 Redaktor: Dorota Krzak
Zalaczniki_od_1_7_DOSTAW_MROZONEK_ZOZ_BUSKOZDROJ_22.zipZałączniki od 1 do 7 DOSTAWA MROŻONEK ZOZ Busko-Zdrój ZOZ/DO/OM/ZP/04/2022 (Zalaczniki_od_1_7_DOSTAW_MROZONEK_ZOZ_BUSKOZDROJ_22.zip - 414.898 KB)
Data publikacji: 2022-01-27 08:25:13 Redaktor: Dorota Krzak
Kwota_przeznaczona_na_sfinansowanie_MROZONKI_ZOZ_BZ_22.pdfKwota przeznaczona na sfinansowanie zamowienia ZOZ/DO/OM/ZP/04/2022 (Kwota_przeznaczona_na_sfinansowanie_MROZONKI_ZOZ_BZ_22.pdf - 244.952 KB)
Data publikacji: 2022-02-04 07:21:02 Redaktor: Dorota Krzak
Protokol_z_otwarcia_MROZONKI_Busko_Zdroj_22.pdfProtokół z otwarcia ofert ZOZ/DO/OM/ZP/04/2022 Mrożonki (Protokol_z_otwarcia_MROZONKI_Busko_Zdroj_22.pdf - 322.24 KB)
Data publikacji: 2022-02-07 13:58:44 Redaktor: Dorota Krzak
Zawiadomienie_o_wyborze_odrzuceniu_oferty_MROZONKI_ZOZ_Busko_Zdroj_2022..pdfZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY, ODRZUCENIU OFERT ZOZ/DO/OM/ZP/04/2022 (Zawiadomienie_o_wyborze_odrzuceniu_oferty_MROZONKI_ZOZ_Busko_Zdroj_2022..pdf - 1173.338 KB)
Data publikacji: 2022-02-10 10:40:50 Redaktor: Dorota Krzak

Statystyki bieżącego przetarguWyświetleń: 288
Wprowadził do systemu: Dorota Krzak, data: 2022-01-27 08:01:35
Opublikował: Dorota Krzak, data publikacji: 2022-01-27 08:25:25
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje przetargu