Wersja do druku

Zamawiający:

Zespół Opieki Zdrowotnej

Adres:
ul. Bohaterów Warszawy 67
28-100 Busko-Zdrój

Kontakt:
tel. 0-41 378 2402, fax. 0-41 378 2768
E-mail:zamowienia@zoz.busko.com.pl
Strona www: zoz.busko.com.pl

Numer ID: 992

Data publikacji:
2022-05-18 09:57:42

Przedmiot: Dostawa obłożeń pola operacyjnego dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku-Zdroju. Znak postępowania ZOZ/DO/OM/ZP/12/22

Treść przetargu:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dostawa obłożeń pola operacyjnego dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku-Zdroju.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W BUSKU-ZDROJU

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000311467

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Bohaterów Warszawy 67

1.5.2.) Miejscowość: Busko-Zdrój

1.5.3.) Kod pocztowy: 28-100

1.5.4.) Województwo: świętokrzyskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL722 - Sandomiersko-jędrzejowski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@zoz.busko.com.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://szpitalbusko.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiający

Samodzielny Zespół Opieki Zdrowotnej

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa obłożeń pola operacyjnego dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku-Zdroju.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-7cc4619b-d5be-11ec-9a86-f6f4c648a056

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00164397/01

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-05-18 09:46

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00091124/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.8 Dostawa obłożeń pola operacyjnego dla Zespołu opieki Zdrowotnej w Busku-Zdroju

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

www.szpitalbusko.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: www.miniportal.uzp.gov.pl,
www.epuap.gov.pl/wps/portal

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów
elektronicznych,elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy
ich użyciuopisane zostały w Regulaminie korzystania z miniPortalu oraz Regulaminie ePUAP.
Maksymalnyrozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia,
zmiany,wycofania oferty lub wniosku oraz do komunikacji wynosi 150 MB. 5. Adres skrzynki
ePUAPZamawiającego: ZOZBZ.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZOZ/DO/OM/ZP/12/22

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.5.) Wartość zamówienia: 492428,09 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 10

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Jednorazowe koszule , koc ogrzewający, prześcieradła, ocieplacze

4.2.5.) Wartość części: 23437,70 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 33141000-0 - Jednorazowe, niechemiczne artykuły medyczne i hematologiczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin dostawy

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Ubranie operacyjne chirurgiczne jednorazowego użytku

4.2.5.) Wartość części: 46750,00 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 33141000-0 - Jednorazowe, niechemiczne artykuły medyczne i hematologiczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin dostawy

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Fartuch ochronny włókninowy

4.2.5.) Wartość części: 4840,00 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 33141000-0 - Jednorazowe, niechemiczne artykuły medyczne i hematologiczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin dostawy

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 4

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zestawy do zabiegów i operacji

4.2.5.) Wartość części: 20715,20 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 33141000-0 - Jednorazowe, niechemiczne artykuły medyczne i hematologiczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin dostawy

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 5

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zestawy do operacji, atroskopii, tarczycy, endoprotezy kolan

4.2.5.) Wartość części: 199727,99 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 33141000-0 - Jednorazowe, niechemiczne artykuły medyczne i hematologiczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin dostawy

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 6

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Osłony sterylne, taśmy, czepek, Zestaw do chirurgii twarzowo-szczękowej

4.2.5.) Wartość części: 19705,40 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 33141000-0 - Jednorazowe, niechemiczne artykuły medyczne i hematologiczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin dostawy

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 7

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Serwety

4.2.5.) Wartość części: 54800,35 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 33141000-0 - Jednorazowe, niechemiczne artykuły medyczne i hematologiczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin dostawy

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 8

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Fartuchy chirurgiczne

4.2.5.) Wartość części: 81357,65 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 33141000-0 - Jednorazowe, niechemiczne artykuły medyczne i hematologiczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin dostawy

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 9

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Osłona na przewody, pokrowiec aparatu RTG

4.2.5.) Wartość części: 6534,00 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 33141000-0 - Jednorazowe, niechemiczne artykuły medyczne i hematologiczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin dostawy

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 10

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zestaw serwet do porodu jałowy, Zestaw do porodu z narzędziami, Zestaw do cewnikowania,
Zestaw do usuwania szwów, Zestaw do drobnych zabiegów, Zestaw jałowy dla noworodka,
Koszula do porodu

4.2.5.) Wartość części: 34559,80 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 33141000-0 - Jednorazowe, niechemiczne artykuły medyczne i hematologiczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin dostawy

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
1. nie podlegają wykluczeniu;
2. spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące sytuacji ekonomicznej lub finansowej, jeżeli wykażą, że:
jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną 488 000,00 PLN; a na poszczególne Załączniki nie mniej niż:
Załącznik nr 1 – 23 000,00 pln
Załącznik nr 2 – 46 000,00 pln
Załącznik nr 3 – 4 500,00 pln
Załącznik nr 4 – 20 000,00 pln
Załącznik nr 5 – 199 000,00 pln
Załącznik nr 6 – 19 500,00 pln
Załącznik nr 7 – 54 500,00 pln
Załącznik nr 8 – 81 000,00 pln
Załącznik nr 9 – 6 000,00 pln
Załącznik nr 10 – 34 500,00 pln

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: a) oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej;
b) odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia ze wskazaniem sumy gwarancyjnej tego ubezpieczenia.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

a) katalogi, opisy, foldery oferowanego przedmiotu zamówienia, potwierdzające spełnienie wymagań i parametrów podanych przez Wykonawcę w Załączniku nr 1 - nr 10 do SWZ.
b) dokumenty zgodne z Ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r. (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1565) tj. zgłoszenia, pozwolenia, certyfikaty.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

a) katalogi, opisy, foldery oferowanego przedmiotu zamówienia, potwierdzające spełnienie wymagań i parametrów podanych przez Wykonawcę w Załączniku nr 1 - nr 10 do SWZ.
b) dokumenty zgodne z Ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r. (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1565) tj. zgłoszenia, pozwolenia, certyfikaty.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

• Formularz ofertowy stanowiący Załącznik nr 11 do SWZ;
• Arkusz asortymentowo-cenowy stanowiący Załącznik nr 1-10 do SWZ;
• Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnieniu warunków udziału w postępowaniu stanowiące Załącznik nr 12 do SWZ;

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1) Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień umowy w przypadkach określonych w art. 455 ustawy Pzp. 2) Zmiany przewidziane we wzorze umowy stanowiącego Załącznik nr 14

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-05-31 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: ePUAP: ZOZBZ

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-05-31 09:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-06-29

Załączone pliki
SWZ_oblozenia_pola_operacyjnego_ZOZ_Busko_Zdroj_2022.pdfSWZ dostawa obłożeń pola operacyjnego ZOZ/DO/OM/ZP/12/22 (SWZ_oblozenia_pola_operacyjnego_ZOZ_Busko_Zdroj_2022.pdf - 9881.486 KB)
Data publikacji: 2022-05-18 09:58:19 Redaktor: Dorota Krzak
Zalaczniki_1_do_15_oblozenia_pola_operacyjnego_ZOZ_Busko_Zdroj_2022.zipZałączniki od 1 do 15 dostawa obłożeń pola operacyjnego ZOZ/DO/OM/ZP/12/22 (Zalaczniki_1_do_15_oblozenia_pola_operacyjnego_ZOZ_Busko_Zdroj_2022.zip - 378.141 KB)
Data publikacji: 2022-05-18 10:00:06 Redaktor: Dorota Krzak
Modyfikacja_nr_1_oblozenia_pola_operacyjnego_ZOZ_Busko_Zdroj_2022.pdfModyfikacja z dnia 26.05.2022 r. dostawa obłożeń pola operacyjnego ZOZ/DO/OM/ZP/12/22 (Modyfikacja_nr_1_oblozenia_pola_operacyjnego_ZOZ_Busko_Zdroj_2022.pdf - 324.666 KB)
Data publikacji: 2022-05-26 12:40:26 Redaktor: Dorota Krzak
Odpowiedzi_na_zapytania_nr_1_oblozenia_pola_operacyjnego_ZOZ_Busko_Zdroj_2022.pdfOdpowiedzi na zapytania nr 1 dostawa obłożeń pola operacyjnego ZOZ/DO/OM/ZP/12/22 (Odpowiedzi_na_zapytania_nr_1_oblozenia_pola_operacyjnego_ZOZ_Busko_Zdroj_2022.pdf - 8721.906 KB)
Data publikacji: 2022-06-01 13:35:01 Redaktor: Dorota Krzak
Po_modyfikacji_Zalaczniki_od_1_do_10_arkusze_asortymentowo_cenowe_oblozenia_pola_operacyjnego_ZOZ_Busko_Zdroj_2022.xlsxPo modyfikacji Zalaczniki od 1 do 10 arkusze asortymentowo cenowe dostawa obłożeń pola operacyjnego ZOZ/DO/OM/ZP/12/22 (Po_modyfikacji_Zalaczniki_od_1_do_10_arkusze_asortymentowo_cenowe_oblozenia_pola_operacyjnego_ZOZ_Busko_Zdroj_2022.xlsx - 94.602 KB)
Data publikacji: 2022-06-02 10:02:51 Redaktor: Dorota Krzak
Zmiana_odpowiedzi_na_zapytania_nr_1_oblozenia_pola_operacyjnego_ZOZ_Busko_Zdroj_2022.pdfZmiana odpowiedzi na zapytania dostawa obłożeń pola operacyjnego ZOZ/DO/OM/ZP/12/22 (Zmiana_odpowiedzi_na_zapytania_nr_1_oblozenia_pola_operacyjnego_ZOZ_Busko_Zdroj_2022.pdf - 283.056 KB)
Data publikacji: 2022-06-02 14:01:22 Redaktor: Dorota Krzak
Modyfikacja_nr_2_oblozenia_pola_operacyjnego_ZOZ_Busko_Zdroj_2022.pdfModyfikacja z dnia 02.06.2022 r. dostawa obłożeń pola operacyjnego ZOZ/DO/OM/ZP/12/22 (Modyfikacja_nr_2_oblozenia_pola_operacyjnego_ZOZ_Busko_Zdroj_2022.pdf - 321.924 KB)
Data publikacji: 2022-06-02 14:01:42 Redaktor: Dorota Krzak
Kwota_przeznaczona_na_sfinansowanie_zamowienia_oblozenia_pola_operacyjnego_ZOZ_Busko_Zdroj_2022.docKwota przeznaczona na sfinansowanie zamówienia dostawa obłożeń pola operacyjnego ZOZ/DO/OM/ZP/12/22 (Kwota_przeznaczona_na_sfinansowanie_zamowienia_oblozenia_pola_operacyjnego_ZOZ_Busko_Zdroj_2022.doc - 98.816 KB)
Data publikacji: 2022-06-07 07:56:26 Redaktor: Dorota Krzak
Protokol_z_otwarcia_ofert_oblozenia_pola_operacyjnego_ZOZ_Busko_Zdroj_2022.pdfProtokół z otwarcia dostawa obłożeń pola operacyjnego ZOZ/DO/OM/ZP/12/22 (Protokol_z_otwarcia_ofert_oblozenia_pola_operacyjnego_ZOZ_Busko_Zdroj_2022.pdf - 1315.426 KB)
Data publikacji: 2022-06-07 13:19:42 Redaktor: Dorota Krzak
Zawiadomienie_o_wyborze_oferty_odrzuceniu_oblozenia_pola_operacyjnego_ZOZ_Busko_Zdroj_2022.pdfZawiadomienie o wyborze oferty odrzuceniu dostawa obłożeń pola operacyjnego ZOZ/DO/OM/ZP/12/22 (Zawiadomienie_o_wyborze_oferty_odrzuceniu_oblozenia_pola_operacyjnego_ZOZ_Busko_Zdroj_2022.pdf - 3324.401 KB)
Data publikacji: 2022-06-28 12:57:27 Redaktor: Dorota Krzak

Statystyki bieżącego przetarguWyświetleń: 401
Wprowadził do systemu: Dorota Krzak, data: 2022-05-18 09:57:42
Opublikował: Dorota Krzak, data publikacji: 2022-05-18 10:00:10
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje przetargu