Wersja do druku

Zamawiający:

Zespół Opieki Zdrowotnej

Adres:
ul. Bohaterów Warszawy 67
28-100 Busko-Zdrój

Kontakt:
tel. 0-41 378 2402, fax. 0-41 378 2768
E-mail:zamowienia@zoz.busko.com.pl
Strona www: zoz.busko.com.pl

Numer ID: 993

Data publikacji:
2022-05-30 09:30:23

Przedmiot: Modernizacja budynku Oddziału Chorób Zakaźnych w celu dostosowania zgodnie z wymogami sanitarno-epidemiologicznymi w związku z COVID-19. Znak referencyjny postępowania ZOZ/DO/OM/ZP/23/2022.

Treść przetargu:
Modernizacja budynku Oddziału Chorób Zakaźnych w celu dostosowania zgodnie z wymogami sanitarno-epidemiologicznymi w związku z COVID-19.
Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 30.05.2022
Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Modernizacja budynku Oddziału Chorób Zakaźnych w celu dostosowania zgodnie z wymogami sanitarno-epidemiologicznymi w związku z COVID-19.
SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY
1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego
1.2.) Nazwa zamawiającego: ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W BUSKU-ZDROJU
1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000311467
1.5) Adres zamawiającego
1.5.1.) Ulica: ul. Bohaterów Warszawy 67
1.5.2.) Miejscowość: Busko-Zdrój
1.5.3.) Kod pocztowy: 28-100
1.5.4.) Województwo: świętokrzyskie
1.5.5.) Kraj: Polska
1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL722 - Sandomiersko-jędrzejowski
1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@zoz.busko.com.pl
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://szpitalbusko.pl/
1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej
1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie
SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE
2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego
2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie
2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Modernizacja budynku Oddziału Chorób Zakaźnych w celu dostosowania zgodnie z wymogami sanitarno-epidemiologicznymi w związku z COVID-19.
2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-48d4e518-dfe1-11ec-9a86-f6f4c648a056
2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00183916/01
2.6.) Wersja ogłoszenia: 01
2.7.) Data ogłoszenia: 2022-05-30 08:58
2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie
2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie
2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie
2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
www.szpitalbusko.pl
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Niniejsze postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w formie elektronicznej przy użyciu:
- systemu zwanego dalej ,,MiniPortal-em” https://miniportal.uzp.gov.pl/,
- elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej zwanej dalej ,,ePUAP”,
- https://epuap.gov.pl/wps/portal do złożenia wcześniej zaszyfrowanych ofert w MiniPortalu oraz komunikacji z Zamawiającym,
- poczty elektronicznej zamowienia@zoz.busko.com.pl do komunikacji z Zamawiającym.
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do komunikacji wynosi 150 MB.
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski
SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: ZOZ/DO/OM/ZP/23/2022
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.5.) Wartość zamówienia: 699241,08 PLN
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych zgodnie z opracowanym projektem budowlanym na modernizację budynku Oddziału Chorób Zakaźnych w celu dostosowania zgodnie z wymogami sanitarno-epidemiologicznymi w związku z COVID-19. Budynek Oddziału Chorób Zakaźnych położony jest na działce o numerze ewidencyjnym 26/22 przy ul. Bohaterów Warszawy 67 w Busku-Zdroju.
Zakres robót budowlanych obejmuje:
a) dostawa i montaż klap oddymiających na klatkach schodowych,
b) remont klatek schodowych,
c) remont izolatek,
d) wykonanie wentylacji w izolatkach,
e) wykonanie instalacji elektrycznej,
f) wykonanie instalacji wodno-kanalizacyjnej.
Zamawiający wyłącza z zakresu robót dostawę i montaż dźwigu osobowego zewnętrznego, którego wykonanie nie będzie przedmiotem zamówienia. Z przedmiaru robót budowlanych – Załącznik nr 4 do SWZ wyłącza się pozycje 50-52 dotyczące instalacji windy zewnętrznej. Z przedmiaru robót elektrycznych – Załącznik nr 6 do SWZ wyłącza się pozycje dotyczące instalacji windy.
4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45332000-3 - Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne

45331210-1 - Instalowanie wentylacji
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 90 dni
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Kryterium „Cena” w pkt:
1) znaczenie kryterium - 60% (0,6);
2) opis sposobu oceny ofert dla kryterium „Ceny”:
Lcena = (Cmin / C) x 0,6 x 100 pkt
gdzie:
a) Lcena - liczba uzyskanych punktów dla kryterium „Cena” ocenianej oferty;
b) Cmin - cena w ofercie z najniższą ceną;
c) C - cena w ofercie ocenianej.

2. Kryterium „Okres gwarancji jakości” w pkt
1) znaczenie kryterium - 40% (0,4);
2) opis sposobu oceny ofert dla kryterium „Okres gwarancji jakości”:
- 24- 30 mcy – 10 pkt
- 31- 48 mcy – 20 pkt
- 49 mcy i więcej – 40 pkt
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: okres gwarancji jakości
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak
5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
1. nie podlegają wykluczeniu;
2. spełniają warunki udziału w postępowaniu jeżeli wykażą, że:
a) są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniej niż 2 000 000,00 zł.;
b) posiadają zdolność kredytowa na min 2 000 000,00 zł. w okresie nie wcześniejszym niż 3 miesiące przed jej złożeniem;
c) wykonali należycie co najmniej 1 robotę remontowo budowlaną o wartości min. 2 000 000,00 zł brutto na czynnym obiekcie leczniczym;
d) dysponują co najmniej 1 osobą na stanowisku kierownika budowy, posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej w nieograniczonym zakresie z minimum 3 letnim doświadczeniem w nadzorowaniu na obiektach służby zdrowia wraz z informacjami o podstawie dysponowania tymi osobami;
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, zamawiający żąda następujących podmiotowych środków dowodowych:
a) oświadczenia wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę,
ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej;
b) odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących sytuacji ekonomicznej lub finansowej zamawiający żąda następujących podmiotowych środków dowodowych:
a) dokumentów potwierdzających, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia ze wskazaniem sumy gwarancyjnej tego ubezpieczenia nie mniejszej niż 2 000 000,00 zł.
b) informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej zdolność kredytową wykonawcy na min 2 000 000,00 zł., w okresie nie wcześniejszym niż 3 miesiące przed jej złożeniem;
2. W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności zawodowej, zamawiający żąda następujących podmiotowych środków dowodowych:
a) wykaz robót - co najmniej 1 roboty remontowo budowlanej prowadzonej na czynnym obiekcie leczniczym o wartości min. 2 000 000 zł brutto każda, wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie oraz wskazując, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami o których mowa są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty;
b) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacji o podstawie do dysponowania tymi osobami. Zamawiający uzna spełnienie warunku udziału w postępowaniu, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje co najmniej 1 osobą na stanowisku kierownika budowy posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej w nieograniczonym zakresie z minimum 3 letnim doświadczeniem w nadzorowaniu na obiektach służby zdrowia wraz z informacjami o podstawie dysponowania tymi osobami;
5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:
nie dotyczy
5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:
1. Formularz ofertowy z wykorzystanie wzoru stanowiącego Załącznik nr 7 do SWZ;
2. Kosztorysy ofertowe na podstawie przedmiarów stanowiących Załączniki nr 4, nr 5, nr 6 do SWZ;
3. Pełnomocnictwo jeśli dotyczy
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy zobowiązani są do ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
2. Pełnomocnictwo należy dołączyć do oferty i powinno ono zawierać w szczególności wskazanie:
1) postępowania o udzielenie zamówienie publicznego, którego dotyczy;
2) wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia;
3) ustanowionego pełnomocnika oraz zakresu jego umocowania.
3. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, dokument ”Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału”, stanowiące Załącznik nr 8 do SWZ, składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
a) W przypadku spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w części X.2 SWZ – warunek będzie spełniony jeżeli jeden z wykonawców spełni postawiony warunek.
b) W przypadku podmiotowych środków dowodowych żądanych w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczeniu, o których mowa w części XII. 1 a), b) SWZ - składa każdy z wykonawców oddzielnie.
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
3. Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień umowy w przypadkach określonych w art. 455 ust. 2 ustawy Pzp.
4. Zamawiający dopuszcza zmianę zawartej umowy w następujących okolicznościach;
I. Dopuszcza się stosowanie robót zamiennych w następujących okolicznościach;
1) na wniosek Wykonawcy, za zgodą Zamawiającego, w trakcie prowadzenia robót, mogą być dokonywane zmiany technologii wykonania elementów robót. Dopuszcza się je tylko w przypadku, gdy proponowane przez Wykonawcę rozwiązanie jest równorzędne lub lepsze funkcjonalnie od tego, jaki przewiduje dokumentacja. W tym przypadku Wykonawca przedstawia projekt zamienny uzgodniony z projektantem zawierający opis proponowanych zmian wraz z rysunkami. Projekt taki wymaga akceptacji i zatwierdzenia do realizacji przez Zamawiającego który korzysta z opinii inspektora nadzoru.
2) w przypadku gdy z punktu widzenia Zamawiającego zachodzi potrzeba zmiany rozwiązań technicznych wynikających z umowy Zamawiający sporządza protokół robót zamiennych, a następnie dostarcza dokumentację na te roboty.
3) konieczności wykonania robót zamiennych w stosunku do przewidzianych w dokumentacji w sytuacji gdy wykonanie tych robót będzie niezbędne do prawidłowego i zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi przepisami wykonania przedmiotu umowy.
4) konieczność zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa, a zmiany te uniemożliwią przekazanie obiektu do użytkowania.
5) konieczność wprowadzenia zmian spowodowanych kolizją z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami. W takim przypadku zmiany w umowie zostaną ograniczone do zmian koniecznych powodujących uniknięcie kolizji,
6) w przypadku, gdy określone w pkt. 2 zmiany spowodują wzrost kosztów, roboty te będą traktowane jako dodatkowe i Zamawiający sporządzi aneks na wykonanie robót dodatkowych.
7) rozliczenie robót zamiennych o których mowa w pkt. 1) - 5) następuje w oparciu o czynniki cenotwórcze przedstawione w kosztorysie ofertowym Wykonawcy. W przypadku braku w kosztorysie ofertowym cen materiałów lub urządzeń przyjmuje się za prawidłowe średnie ceny z ostatniego opublikowanego cennika sekocenbud dla woj. świętokrzyskiego lub udokumentowaną najniższą cenę z trzech porównywalnych cen z hurtowni z tymi materiałami.
8) zmiany wynagrodzenia wskazanego w umowie w przypadku zlecenia robót dodatkowych lub wystąpienia okoliczności skutkujących zmianą wynagrodzenia na warunkach określonych w art. 455 ust. 2 ustawy Pzp.
Pozostały zakres zmian został zawarty w SWZ i wzorze umowy
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie
SEKCJA VIII – PROCEDURA
8.1.) Termin składania ofert: 2022-06-14 09:00
8.2.) Miejsce składania ofert: ePUAP:ZOZBZ
8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-06-14 09:30
8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-07-13

Załączone pliki
SWZ_modernizacja_Oddzial_Zakazny_ZOZ_Busko_Zdroj_2022_II.pdfSWZ modernizacja Oddział Zakaźny ZOZ/DO/OM/ZP/23/2022 (SWZ_modernizacja_Oddzial_Zakazny_ZOZ_Busko_Zdroj_2022_II.pdf - 11702.098 KB)
Data publikacji: 2022-05-30 09:31:16 Redaktor: Dorota Krzak
Opis: swz
Zalacznik_nr_1_Projekt_budowlany_modernizacja_Oddzial_Zakaxny_ZOZ_Busko_ZdroJ_2020_II.zipZałącznik nr 1 Projekt budowlany modernizacja Oddział Zakaźny ZOZ/DO/OM/ZP/23/2022 (Zalacznik_nr_1_Projekt_budowlany_modernizacja_Oddzial_Zakaxny_ZOZ_Busko_ZdroJ_2020_II.zip - 8095.652 KB)
Data publikacji: 2022-05-30 09:31:59 Redaktor: Dorota Krzak
Zalacznik_nr_2_Projekt_techniczny_sanitarka_klimatyzacja_modernizacja_Oddzial_Zakazny_ZOZ_Busko_Zdroj_2022_II.zipZałącznik nr 2 Projekt techniczny branża sanitarna klimatyzacja modernizacja Oddział Zakaźny ZOZ/DO/OM/ZP/23/2022 (Zalacznik_nr_2_Projekt_techniczny_sanitarka_klimatyzacja_modernizacja_Oddzial_Zakazny_ZOZ_Busko_Zdroj_2022_II.zip - 7473.93 KB)
Data publikacji: 2022-05-30 09:39:53 Redaktor: Dorota Krzak
Opis: projekt techniczny
Zalacznik_nr_3_Projekt_techniczny_przedsionek_modernizacja_Oddzial_Zakazny_ZOZ_Busko_Zdroj_2022_II.zipZałącznik nr 3 Projekt techniczna przedsionek modernizacja Oddział Zakaźny ZOZ/DO/OM/ZP/23/2022 (Zalacznik_nr_3_Projekt_techniczny_przedsionek_modernizacja_Oddzial_Zakazny_ZOZ_Busko_Zdroj_2022_II.zip - 2810.907 KB)
Data publikacji: 2022-05-30 09:40:31 Redaktor: Dorota Krzak
Zalacznik_nr_4_5_6_Przedmiary_modernizacja_Oddzial_Zakazny_ZOZ_Busko_Zdroj_2022_II.zipZałączniki nr 4, nr 5, nr 6 przedmiary modernizacja Oddział Zakaźny ZOZ/DO/OM/ZP/23/2022 (Zalacznik_nr_4_5_6_Przedmiary_modernizacja_Oddzial_Zakazny_ZOZ_Busko_Zdroj_2022_II.zip - 218.95 KB)
Data publikacji: 2022-05-30 09:41:26 Redaktor: Dorota Krzak
Zalaczniki_7_13_do_SWZ_modernizacja_Oddzial_Zakazny_ZOZ_Busko_Zdroj_2022_II.zipZałączniki od nr 7 do nr 13 modernizacja Oddział Zakaźny ZOZ/DO/OM/ZP/23/2022 (Zalaczniki_7_13_do_SWZ_modernizacja_Oddzial_Zakazny_ZOZ_Busko_Zdroj_2022_II.zip - 434.067 KB)
Data publikacji: 2022-05-30 09:42:52 Redaktor: Dorota Krzak
Zalacznik_nr_14_identyfikator_postepowania_modernizacja _Oddzial_Zakzny_ZOZ_Busko_Zdroj _2022_II.docZałączniki nr 15 identyfiaktor postepowania modernizacja Oddział Zakaźny ZOZ/DO/OM/ZP/23/2022 (Zalacznik_nr_14_identyfikator_postepowania_modernizacja _Oddzial_Zakzny_ZOZ_Busko_Zdroj _2022_II.doc - 70.144 KB)
Data publikacji: 2022-05-30 09:44:26 Redaktor: Dorota Krzak
Kwota_przeznaczona_na_sfinansowanie_zamowienia_modernizacja_Oddzial_Zakazny_ZOZ_Busko_Zdroj_2022_II.pdfKwota przeznaczona na sfinansowanie zamówienia modernizacja Oddział Zakaźny ZOZ/DO/OM/ZP/23/2022 (Kwota_przeznaczona_na_sfinansowanie_zamowienia_modernizacja_Oddzial_Zakazny_ZOZ_Busko_Zdroj_2022_II.pdf - 307.907 KB)
Data publikacji: 2022-06-14 07:35:00 Redaktor: Dorota Krzak
Protokol_z_otwarcia_ofert_modernizacja_Oddzial_Zakazny_Busko_Zdroj_2022_II.pdfProtokół z otwarcia modernizacja Oddział Zakaźny ZOZ/DO/OM/ZP/23/2022 (Protokol_z_otwarcia_ofert_modernizacja_Oddzial_Zakazny_Busko_Zdroj_2022_II.pdf - 300.342 KB)
Data publikacji: 2022-06-14 13:28:53 Redaktor: Dorota Krzak
Zawiadomienie_o_uniewaznieniu_postepowania_modernizacja_Oddzial_Zakazny_ZOZ_Busko_Zdroj_2022_II.pdfZawiadomienie o unieważnieniu postępowania modernizacja Oddział Zakaźny ZOZ/DO/OM/ZP/23/2022 (Zawiadomienie_o_uniewaznieniu_postepowania_modernizacja_Oddzial_Zakazny_ZOZ_Busko_Zdroj_2022_II.pdf - 375.01 KB)
Data publikacji: 2022-06-27 12:16:06 Redaktor: Dorota Krzak
Opis: unieważnienie postępowania

Statystyki bieżącego przetarguWyświetleń: 367
Wprowadził do systemu: Dorota Krzak, data: 2022-05-30 09:30:23
Opublikował: Dorota Krzak, data publikacji: 2022-05-30 09:44:35
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje przetargu