Wersja do druku

Zamawiający:

Zespół Opieki Zdrowotnej

Adres:
ul. Bohaterów Warszawy 67
28-100 Busko-Zdrój

Kontakt:
tel. 0-41 378 2402, fax. 0-41 378 2768
E-mail:zamowienia@zoz.busko.com.pl
Strona www: zoz.busko.com.pl

Numer ID: 995

Data publikacji:
2022-06-08 12:24:29

Przedmiot: Dostawa implantów kręgosłupowych do zabiegów neurochirurgicznych dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku-Zdroju.
Znak postępowania ZOZ/DO/OM/ZP/25/2022.

Treść przetargu:
Dostawa implantów kręgosłupowych do zabiegów neurochirurgicznych dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku-Zdroju.
Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 8.06.2022
Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dostawa implantów kręgosłupowych do zabiegów neurochirurgicznych dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku-Zdroju.
SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY
1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego
1.2.) Nazwa zamawiającego: ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W BUSKU-ZDROJU
1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000311467
1.5) Adres zamawiającego
1.5.1.) Ulica: ul. Bohaterów Warszawy 67
1.5.2.) Miejscowość: Busko-Zdrój
1.5.3.) Kod pocztowy: 28-100
1.5.4.) Województwo: świętokrzyskie
1.5.5.) Kraj: Polska
1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL722 - Sandomiersko-jędrzejowski
1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@zoz.busko.com.pl
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://szpitalbusko.pl/
1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej
1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie
SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE
2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego
2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie
2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa implantów kręgosłupowych do zabiegów neurochirurgicznych dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku-Zdroju.
2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-01bd0e31-e711-11ec-9a86-f6f4c648a056
2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00199389/01
2.6.) Wersja ogłoszenia: 01
2.7.) Data ogłoszenia: 2022-06-08 12:09
2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie
2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie
2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie
2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
www.szpitalbusko.pl
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Niniejsze postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w formie elektronicznej przy użyciu:
- systemu zwanego dalej ,,MiniPortal-em” https://miniportal.uzp.gov.pl/,
- elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej zwanej dalej ,,ePUAP”,
- https://epuap.gov.pl/wps/portal do złożenia wcześniej zaszyfrowanych ofert w MiniPortalu oraz komunikacji z Zamawiającym,
- poczty elektronicznej zamowienia@zoz.busko.com.pl do komunikacji z Zamawiającym.
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do komunikacji wynosi 150 MB.
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski
SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: ZOZ/DO/OM/ZP/25/2022
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa implantów kręgosłupowych do zabiegów neurochirurgicznych na Blok Operacyjny Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku-Zdroju, zgodnie z bieżącymi potrzebami Zamawiającego w opakowaniach, asortymencie i ilościach określonych w arkuszu asortymentowo-cenowym, stanowiącym Załącznik nr 1 do SWZ.
4.2.6.) Główny kod CPV: 33183100-7 - Implanty ortopedyczne
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Kryterium „Cena” w zł:
a) waga kryterium - 60% (0,6)
b) opis sposobu oceny ofert dla kryterium „Ceny”:
Lcena = (Cmin / C) x 0,6 x 100 pkt
gdzie:
- Lcena - liczba uzyskanych punktów dla kryterium „Cena” ocenianej oferty;
- Cmin - cena w ofercie z najniższą ceną;
- C - cena w ofercie ocenianej.
2. Kryterium „Termin dostaw” w dniach:
a) waga kryterium - 40% (0,4);
b) opis sposobu oceny ofert dla kryterium „Termin dostawy”:
- poniżej 5 dni roboczych i 5 dni roboczych –40 pkt
- 6 – 7 dni roboczych - 20 pkt
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.
4.3.5.) Nazwa kryterium: termin dostawy
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak
5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
1. nie podlegają wykluczeniu;
2. spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące sytuacji ekonomicznej lub finansowej, jeżeli wykażą, że:
są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną 200 000,00 PLN.
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: a) oświadczenia wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej;
b) odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia ze wskazaniem sumy gwarancyjnej tego ubezpieczenia.
5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:
W celu potwierdzenia zgodności oferowanych dostaw z wymaganiami określonymi w opisie przedmiotu zamówienia, Zamawiający żąda złożenia wraz z ofertą:
a) materiałów informacyjnych w postaci katalogów, opisów, ulotek, folderów oferowanego przedmiotu zamówienia, potwierdzające spełnienie wymagań i parametrów podanych przez Wykonawcę w Załączniku nr 1 do SWZ.
b) dokumentów zgodnych z Ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r. (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1565) tj. pozwolenia, deklaracje zgodności, certyfikaty.
5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak
5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:
a) materiały informacyjne w postaci katalogów, opisów, ulotek, folderów oferowanego przedmiotu zamówienia, potwierdzające spełnienie wymagań i parametrów podanych przez Wykonawcę w Załączniku nr 1 do SWZ.
b) dokumenty zgodne z Ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r. (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1565) tj. pozwolenia, deklaracje zgodności, certyfikaty.
5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:
1. Formularz ofertowy stanowiący Załącznik nr 2 do SWZ;
2. Arkusz asortymentowo-cenowy stanowiący Załącznik nr 1 do SWZ;
3. Pełnomocnictwo - jesli dotyczy.
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy zobowiązani są do ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
2. Pełnomocnictwo należy dołączyć do oferty i powinno ono zawierać w szczególności wskazanie:
1) postępowania o udzielenie zamówienie publicznego, którego dotyczy;
2) wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia;
3) ustanowionego pełnomocnika oraz zakresu jego umocowania.
3. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, dokument ”Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału”, stanowiące Załącznik nr 3 do SWZ, składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
a) W przypadku spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w części X.2 SWZ – warunek będzie spełniony jeżeli jeden z wykonawców spełni postawiony warunek.
b) W przypadku podmiotowych środków dowodowych żądanych w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczeniu, o których mowa w części XII. 1 a), b) SWZ - składa każdy z wykonawców oddzielnie.
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
Zakres zmian określa wzór umowy stanowiący Załącznik nr 6 do SWZ.
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie
SEKCJA VIII – PROCEDURA
8.1.) Termin składania ofert: 2022-06-17 09:00
8.2.) Miejsce składania ofert: ePUAP:ZOZBZ
8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-06-17 09:30
8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-07-16

Załączone pliki
SWZ_dostawa_implantow_kregoslupowych_ZOZ_Busko_Zdroj_2022.pdfSWZ dostawa implantów kręgosłupowych ZOZ/DO/OM/ZP/25/2022 (SWZ_dostawa_implantow_kregoslupowych_ZOZ_Busko_Zdroj_2022.pdf - 10420.001 KB)
Data publikacji: 2022-06-08 12:25:19 Redaktor: Dorota Krzak
Opis: swz
Zalaczniki_do_SWZ_dostawa_implanty_kregoslupowe_ZOZ_Busko_Zdroj_2022.zipZałączniki do SWZ dostawa implantów kręgosłupowych ZOZ/DO/OM/ZP/25/2022 (Zalaczniki_do_SWZ_dostawa_implanty_kregoslupowe_ZOZ_Busko_Zdroj_2022.zip - 373.781 KB)
Data publikacji: 2022-06-08 12:26:32 Redaktor: Dorota Krzak
Opis: załączniki do SWZ: arkusz asortymentowo-cenowy, formularz ofertowy, oświadczenia, wzór umowy
Zalacznik_nr_7_identyfikator_dostawa_implanty_kregoslupowe_ZOZ_Busko_Zdroj_2022.docZałącznik nr 7 identyfikator postępowania dostawa implantów kręgosłupowych ZOZ/DO/OM/ZP/25/2022 (Zalacznik_nr_7_identyfikator_dostawa_implanty_kregoslupowe_ZOZ_Busko_Zdroj_2022.doc - 71.168 KB)
Data publikacji: 2022-06-08 12:27:21 Redaktor: Dorota Krzak
Odpowiedzi_na_zapytania_nr_1_dostawa_implantow_kregoslupowych_ZOZ_Busko_Zdroj_2022.docOdpowiedzi na zapytania z dnia 13.06.2022 r. dostawa implantów kręgosłupowych ZOZ/DO/OM/ZP/25/2022 (Odpowiedzi_na_zapytania_nr_1_dostawa_implantow_kregoslupowych_ZOZ_Busko_Zdroj_2022.doc - 94.208 KB)
Data publikacji: 2022-06-13 13:38:52 Redaktor: Dorota Krzak
Opis: odpowiedzi na zapytania
Kwota_przeznaczona_na_sfinansowanie_zamowienia_dostawa_implantow_kregoslupowych_ZOZ_Busko_Zdroj_2022.docKwota przeznaczona na sfinansowanie zadania dostawa implantów kręgosłupowych ZOZ/DO/OM/ZP/25/2022 (Kwota_przeznaczona_na_sfinansowanie_zamowienia_dostawa_implantow_kregoslupowych_ZOZ_Busko_Zdroj_2022.doc - 97.792 KB)
Data publikacji: 2022-06-17 10:10:59 Redaktor: Dorota Krzak
Prortokol_z_otwarcia_ofert_dostawa_implantow_kregoslupowych_ZOZ_Busko_Zdroj_2022.pdfProtokół z otwarcia ofert dostawa implantów kręgosłupowych ZOZ/DO/OM/ZP/25/2022 (Prortokol_z_otwarcia_ofert_dostawa_implantow_kregoslupowych_ZOZ_Busko_Zdroj_2022.pdf - 283.95 KB)
Data publikacji: 2022-06-17 12:52:51 Redaktor: Dorota Krzak
Zawiadomienie_o_wyborze_oferty_dostawa_dostawa_implantow_kregoslupowych_ZOZ_Busko_Zdroj_2022.pdfZawiadomienie o wyborze oferty dostawa implantów kręgosłupowych ZOZ/DO/OM/ZP/25/2022 (Zawiadomienie_o_wyborze_oferty_dostawa_dostawa_implantow_kregoslupowych_ZOZ_Busko_Zdroj_2022.pdf - 443.725 KB)
Data publikacji: 2022-06-23 11:47:01 Redaktor: Dorota Krzak

Statystyki bieżącego przetarguWyświetleń: 203
Wprowadził do systemu: Dorota Krzak, data: 2022-06-08 12:24:29
Opublikował: Dorota Krzak, data publikacji: 2022-06-08 12:27:29
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje przetargu