Wersja do druku

Zamawiający:

Zespół Opieki Zdrowotnej

Adres:
ul. Bohaterów Warszawy 67
28-100 Busko-Zdrój

Kontakt:
tel. 0-41 378 2402, fax. 0-41 378 2768
E-mail:zamowienia@zoz.busko.com.pl
Strona www: zoz.busko.com.pl

Numer ID: 996

Data publikacji:
2022-06-17 12:53:09

Przedmiot: Dostawa jednorazowego sprzętu medycznego do Pracowni Endoskopii Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku-Zdroju. Znak postępowania ZOZ/DO/OM/ZP/24/22

Treść przetargu:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dostawa jednorazowego sprzętu medycznego do Pracowni Endoskopii Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku-Zdroju

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W BUSKU-ZDROJU

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000311467

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Bohaterów Warszawy 67

1.5.2.) Miejscowość: Busko-Zdrój

1.5.3.) Kod pocztowy: 28-100

1.5.4.) Województwo: świętokrzyskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL722 - Sandomiersko-jędrzejowski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@zoz.busko.com.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://szpitalbusko.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiający

Samodzielny Zespół Opieki Zdrowotnej

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa jednorazowego sprzętu medycznego do Pracowni Endoskopii Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku-Zdroju

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-ef4cb4b3-ee18-11ec-9a86-f6f4c648a056

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00212879/01

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-06-17 12:49

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00091124/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.12 Dostawa jednorazowego sprzętu medycznego do Pracowni Endoskopii

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

przetargi.php

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: www.miniportal.uzp.gov.plwww.epuap.gov.pl/wps/portal

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych,
elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu
opisane zostały w Regulaminie korzystania z miniPortalu oraz Regulaminie ePUAP. Maksymalny
rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia, zmiany,
wycofania oferty lub wniosku oraz do komunikacji wynosi 150 MB. Adres skrzynki ePUAP
Zamawiającego: ZOZBZ.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZOZ/DO/OM/ZP/24/22

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 8

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Jednorazowy sprzęt medyczny

4.2.5.) Wartość części: 63891,70 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 33141000-0 - Jednorazowe, niechemiczne artykuły medyczne i hematologiczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin dostaw

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Jednorazowy sprzęt medyczny, elektrody

4.2.5.) Wartość części: 3893,33 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 33141000-0 - Jednorazowe, niechemiczne artykuły medyczne i hematologiczne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

31711140-6 - Elektrody

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin dostaw

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

jednorazowy sprzęt medyczny

4.2.5.) Wartość części: 4485,00 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 33141000-0 - Jednorazowe, niechemiczne artykuły medyczne i hematologiczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin dostaw

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 4

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

jednorazowy sprzęt medyczny

4.2.5.) Wartość części: 16905,00 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 33141000-0 - Jednorazowe, niechemiczne artykuły medyczne i hematologiczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin dostaw

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 5

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

jednorazowy sprzęt medyczny

4.2.5.) Wartość części: 4140,00 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 33141000-0 - Jednorazowe, niechemiczne artykuły medyczne i hematologiczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin dostaw

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 6

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

jednorazowy sprzęt medyczny

4.2.5.) Wartość części: 4312,50 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 33141000-0 - Jednorazowe, niechemiczne artykuły medyczne i hematologiczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin dostaw

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 7

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

jednorazowy sprzęt medyczny

4.2.5.) Wartość części: 1725,00 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 33141000-0 - Jednorazowe, niechemiczne artykuły medyczne i hematologiczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin dostaw

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 8

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

jednorazowy sprzęt medyczny

4.2.5.) Wartość części: 2185,00 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 33141000-0 - Jednorazowe, niechemiczne artykuły medyczne i hematologiczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin dostaw

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
1. nie podlegają wykluczeniu;
2. spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące sytuacji ekonomicznej lub finansowej, jeżeli wykażą, że:
jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną 100 000,00 PLN; a na poszczególne Załączniki nie mniej niż:
Załącznik nr 1 – 63 700,00 pln
Załącznik nr 2 – 3 700,00 pln
Załącznik nr 3 – 4 000,00 pln
Załącznik nr 4 – 16 800,00 pln
Załącznik nr 5 – 4 000,00 pln
Załącznik nr 6 – 4 200,00 pln
Załącznik nr 7 – 1 600,00 pln
Załącznik nr 8 – 2 000,00 pln

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: a) oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej
samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i
konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę,
ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o
przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi
przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej;
b) odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o
Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3
miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od
odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia
ze wskazaniem sumy gwarancyjnej tego ubezpieczenia.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

1. W celu potwierdzenia zgodności oferowanych dostaw z wymaganiami określonymi w opisie przedmiotu zamówienia, Zamawiający żąda złożenia wraz z ofertą:
a) katalogów, opisów, folderów oferowanego przedmiotu zamówienia, potwierdzające spełnienie wymagań i parametrów podanych przez Wykonawcę w Załączniku nr 1 - nr 8 do SWZ.
b) dokumentów zgodnych z Ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r. (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1565) tj. zgłoszenia, pozwolenia, certyfikaty.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

a) katalogi, opisy, foldery oferowanego przedmiotu zamówienia, potwierdzające spełnienie wymagań i parametrów podanych przez Wykonawcę w Załączniku nr 1 - nr 8 do SWZ.
b) dokumenty zgodne z Ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r. (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1565) tj. zgłoszenia, pozwolenia, certyfikaty.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

• Formularz ofertowy stanowiący Załącznik nr 9 do SWZ;
• Arkusz asortymentowo-cenowy stanowiący Załącznik nr 1-8 do SWZ;
• Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnieniu warunków udziału w postępowaniu stanowiące Załącznik nr 10 do SWZ;

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zmiana Umowy może obejmować, w zakresie dozwolonym przepisami ustawy Prawo zamówień
publicznych
Zamawiający dopuszcza zmianę sposobu wykonania przedmiotu zamówienia (modyfikacja zakresu świadczenia) poprzez:
a) wprowadzenia dostaw zamiennych za produkt/asortyment którego produkcja zastała wstrzymana/zakończona z przyczyn, na które strony nie miały wpływu,
b) możliwość zmian ilościowych w poszczególnych pozycjach i przesunięć pomiędzy pozycjami, przy zachowaniu cen jednostkowych i nie przekroczeniu kwoty brutto należnego Wykonawcy wynagrodzenia określonego w par. 3 ust. 1 niniejszej umowy.
c) zmianę numeru katalogowego produktu bądź nazwy własnej produktu bez wpływu na jakość,
d) zmianę sposobu konfekcjonowania.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-06-24 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: ePUAP: ZOZBZ

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-06-24 09:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-07-23

Załączone pliki
SWZ_jednorazowy_sprzet_Endoskopia_ZOZ_Busko_Zdroj_2022.pdfSWZ jednorazowy sprzęt do Endoskopii ZOZ/DO/OM/ZP/24/22 (SWZ_jednorazowy_sprzet_Endoskopia_ZOZ_Busko_Zdroj_2022.pdf - 10396.995 KB)
Data publikacji: 2022-06-17 12:55:27 Redaktor: Dorota Krzak
Zalaczniki_do_podstepowania_jednorazowy_sprzet_Endoskopia_ZOZ_Busko_Zdroj_2022.zipZalaczniki od 9 do 13 jednorazowy sprzęt do Endoskopii ZOZ/DO/OM/ZP/24/22 (Zalaczniki_do_podstepowania_jednorazowy_sprzet_Endoskopia_ZOZ_Busko_Zdroj_2022.zip - 358.317 KB)
Data publikacji: 2022-06-17 12:55:43 Redaktor: Dorota Krzak
Modyfikacja_nr_1_jednorazowy_sprzet_Endoskopia_ZOZ_Busko_Zdroj_2022.docModyfikacja nr 1 jednorazowy sprzęt do Endoskopii ZOZ/DO/OM/ZP/24/22 (Modyfikacja_nr_1_jednorazowy_sprzet_Endoskopia_ZOZ_Busko_Zdroj_2022.doc - 107.008 KB)
Data publikacji: 2022-06-21 10:02:38 Redaktor: Dorota Krzak
Modyfikacja_nr_2_jednorazowy_sprzet_Endoskopia_ZOZ_Busko_Zdroj_2022.docModyfikacja nr 2 jednorazowy sprzęt do Endoskopii ZOZ/DO/OM/ZP/24/22 (Modyfikacja_nr_2_jednorazowy_sprzet_Endoskopia_ZOZ_Busko_Zdroj_2022.doc - 107.008 KB)
Data publikacji: 2022-06-24 08:18:32 Redaktor: Dorota Krzak
Odpowiedzi_na_zapytania_nr_1_jednorazowy_sprzet_Endoskopia_ZOZ_Busko_Zdroj_2022.pdfOdpowiedzi na zapytania nr 1 jednorazowy sprzęt do Endoskopii ZOZ/DO/OM/ZP/24/22 (Odpowiedzi_na_zapytania_nr_1_jednorazowy_sprzet_Endoskopia_ZOZ_Busko_Zdroj_2022.pdf - 2401.922 KB)
Data publikacji: 2022-06-27 13:18:30 Redaktor: Dorota Krzak
Zmodyfikowany_Zalacznik_nr_12_wzor_umowy_jednorazowy_sprzet_Endoskopia_ZOZ_Busko_Zdroj_2022.DOCZmodyfikowany załącznik nr 12 wzór umowy jednorazowy sprzęt do Endoskopii ZOZ/DO/OM/ZP/24/22 (Zmodyfikowany_Zalacznik_nr_12_wzor_umowy_jednorazowy_sprzet_Endoskopia_ZOZ_Busko_Zdroj_2022.DOC - 121.344 KB)
Data publikacji: 2022-06-28 07:03:03 Redaktor: Dorota Krzak
Zmiana_odpowiedzi_na_zapytania_nr_1_jednorazowy_sprzet_Endoskopia_ZOZ_Busko_Zdroj_2022.docZmiana odpowiedzi na zapytania jednorazowy sprzęt do Endoskopii ZOZ/DO/OM/ZP/24/22 (Zmiana_odpowiedzi_na_zapytania_nr_1_jednorazowy_sprzet_Endoskopia_ZOZ_Busko_Zdroj_2022.doc - 88.576 KB)
Data publikacji: 2022-06-30 14:05:30 Redaktor: Dorota Krzak
Modyfikacja_nr_3_jednorazowy_sprzet_Endoskopia_ZOZ_Busko_Zdroj_2022.pdfModyfikacja nr 3 jednorazowy sprzęt do Endoskopii ZOZ/DO/OM/ZP/24/22 (Modyfikacja_nr_3_jednorazowy_sprzet_Endoskopia_ZOZ_Busko_Zdroj_2022.pdf - 325.236 KB)
Data publikacji: 2022-06-30 14:05:48 Redaktor: Dorota Krzak
Kwota_przeznaczona_na_sfinansowanie_zamowienia_jednorazowy_sprzet_Endoskopia_ZOZ_Busko_Zdroj_2022.docKwota przeznaczona na sfinansowanie zamówienia jednorazowy sprzęt do Endoskopii ZOZ/DO/OM/ZP/24/22 (Kwota_przeznaczona_na_sfinansowanie_zamowienia_jednorazowy_sprzet_Endoskopia_ZOZ_Busko_Zdroj_2022.doc - 97.792 KB)
Data publikacji: 2022-07-05 07:31:05 Redaktor: Dorota Krzak
Protokol_z_otwarcia_ofert_jednorazowy_sprzet_Endoskopia_ZOZ_Busko_Zdroj_2022.pdfProtokół z otwarcia jednorazowy sprzęt do Endoskopii ZOZ/DO/OM/ZP/24/22 (Protokol_z_otwarcia_ofert_jednorazowy_sprzet_Endoskopia_ZOZ_Busko_Zdroj_2022.pdf - 547.763 KB)
Data publikacji: 2022-07-05 14:05:30 Redaktor: Dorota Krzak
Zawiadomienie_o_wyborze_oferty_uniewaznieniu_jednorazowy_sprzet_Endoskopia_ZOZ_Busko_Zdroj_2022.pdfZawiadomienie o wyborze unieważnieniu jednorazowy sprzęt do Endoskopii ZOZ/DO/OM/ZP/24/22 (Zawiadomienie_o_wyborze_oferty_uniewaznieniu_jednorazowy_sprzet_Endoskopia_ZOZ_Busko_Zdroj_2022.pdf - 1372.008 KB)
Data publikacji: 2022-07-12 12:34:17 Redaktor: Dorota Krzak

Statystyki bieżącego przetarguWyświetleń: 280
Wprowadził do systemu: Dorota Krzak, data: 2022-06-17 12:53:09
Opublikował: Dorota Krzak, data publikacji: 2022-06-17 12:55:48
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje przetargu