Wniosek
Zasady dostępu do informacji publicznej reguluje ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

  • Informacja publiczna udostępniana jest przede wszystkim poprzez publikację w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP).
  • Informacja publiczna, która nie została udostępniona w BIP może być udostępniona na wniosek zainteresowanego, z zastosowaniem poniższych zasad:
  • udostępnienie informacji następuje bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku,
  • udostępnienie informacji następuje w sposób i formie zgodnej z wnioskiem, chyba że środki techniczne, jakimi dysponuje Szpital to uniemożliwiają.

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej można złożyć:

  • osobiście w Sekretariacie Szpitala (ul. Bohaterów Warszawy 67)
  • za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sekretariat@zoz.busko.com.pl
  • za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres: Zespół Opieki Zdrowotnej, ul. Bohaterów Warszawy 67, 28-100 Busko-Zdrój


Zespół Opieki Zdrowotnej w Busku-Zdroju
Bohaterów Warszawy 67, 28-100 Busko-Zdrój
www.zoz.busko.com.pl