Wersja do druku

Zamawiający:

Zespół Opieki Zdrowotnej

Adres:
ul. Bohaterów Warszawy 67
28-100 Busko-Zdrój

Kontakt:
tel. 0-41 378 2402, fax. 0-41 378 2768
E-mail:zamowienia@zoz.busko.com.pl
Strona www: zoz.busko.com.pl

Numer ID: 958

Data publikacji:
2021-09-03 11:49:58

Przedmiot: Dostawa środków do dezynfekcji dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku-Zdroju. Znak postępowania ZOZ/DO/OM/ZP/50/20

Treść przetargu:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dostawa środków do dezynfekcji dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku-Zdroju.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Zespół Opieki Zdrowotnej w Busku-Zdroju

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000311467

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Bohaterów Warszawy 67

1.5.2.) Miejscowość: Busko-Zdrój

1.5.3.) Kod pocztowy: 28-100

1.5.4.) Województwo: świętokrzyskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL722 - Sandomiersko-jędrzejowski

1.5.7.) Numer telefonu: 413782401

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@zoz.busko.com.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://szpitalbusko.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiający

Samodzielny Zespół Opieki Zdrowotnej

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa środków do dezynfekcji dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku-Zdroju.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-e31e095a-0c86-11ec-b885-f28f91688073

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00169280/01

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-09-03 11:44

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00003437/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.20 Dostawa środków do dezynfekcji

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

www.szpitalbusko.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: www.miniportal.uzp.gov.plwww.epuap.gov.pl/wps/portal

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych,
elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu
opisane zostały w Regulaminie korzystania z miniPortalu oraz Regulaminie ePUAP. Maksymalny
rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia, zmiany,
wycofania oferty lub wniosku oraz do komunikacji wynosi 150 MB. Adres skrzynki ePUAP
Zamawiającego: ZOZBZ.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZOZ/DO/OM/ZP/50/21

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 2

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

środki do dezynfekcji

4.2.5.) Wartość części: 235607 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 33631600-8 - Środki antyseptyczne i dezynfekcyjne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin dostawy

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

środki do dezynfekcji

4.2.5.) Wartość części: 24031 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 33631600-8 - Środki antyseptyczne i dezynfekcyjne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin dostawy

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
1. nie podlegają wykluczeniu;
2. spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące sytuacji ekonomicznej lub finansowej, jeżeli wykażą, że:
jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną 255 000,00 PLN; a na poszczególne Załączniki nie mniej niż:
Załącznik nr 1 – 233 000,00 pln
Załącznik nr 2 – 22 000,00 pln

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: a) oświadczenia wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej
samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i
konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę,
ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o
przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi
przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej; b) odpisu lub informacji
z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w
zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: a) dokument potwierdzający że wykonawca jest ubezpieczony od
odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia
ze wskazaniem sumy gwarancyjnej tego ubezpieczenia.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

1. W celu potwierdzenia zgodności oferowanych dostaw z wymaganiami określonymi w opisie przedmiotu zamówienia, Zamawiający żąda złożenia wraz z ofertą:
a) opisy lub fotografie lub rysunki lub inne podobne materiały oferowanego przedmiotu zamówienia, potwierdzającego spełnienie wymagań i parametrów podanych w załącznikach od nr 1 do nr 2; materiały producenta prezentujące oferowane preparaty (np. prospekty, opisy, ulotki) dostarczone w języku polskim, zawierające w szczególności obszar zastosowań, spektrum działania, sposób użycia preparatu, instrukcje przygotowywania roztworów roboczych (o ile dotyczy), czas i sposób przechowywania (w tym roztworów roboczych) potwierdzone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę;
• Uwaga: opisy, katalogi, specyfikacje załączone do oferty Wykonawcy winny być czytelnie oznaczone, którego pakietu i produktu dotyczą

b) aktualne dokumenty zgodne z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r. (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1565), dla produktów zakwalifikowanych jako wyroby medyczne; ulotka – opis produktu, karta charakterystyki wyrobu medycznego dla wszystkich klas wyrobu medycznego – odpowiednia deklaracja zgodności WE i certyfikat WE/jeśli dotyczy/ oraz powiadomienie Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych na dopuszczenie do obrotu wyrobu medycznego;

c) dla produktów zakwalifikowanych, jako środki biobójcze w rozumieniu ustawy o produktach biobójczych z dnia 13.09.2002 r. (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 24) – pozwolenie Ministra Zdrowia na obrót produktem biobójczym, ulotka – opis produktu, karta charakterystyki produktu biobójczego (zgodnie z REACH rozp. WE NR 1907/2006 z dnia 18.12.2006 ze zm);
• Uwaga: W przypadku, gdy dla produktu nie jest wymagana karta charakterystyki produktu Wykonawca zobowiązany jest złożyć oświadczenie wraz z informacją o braku obowiązku stosowania ww. dokumentu.

d) aktualne dokumenty zgodne z ustawą Prawo farmaceutyczne z dnia 06.09.2001 r. (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 974, 981); dla produktów zakwalifikowanych jako produkty lecznicze; ulotka – opis produktu, charakterystyka produktu leczniczego, pozwolenie Ministra Zdrowia lub Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych na dopuszczenie do obrotu produktu leczniczego);
• Uwaga: Dokumenty winne być czytelnie oznaczone, którego produktu i pakietu dotyczą.

e) dla produktów zakwalifikowanych jako kosmetyki w rozumieniu ustawy o kosmetykach z dnia 30.03.2001 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 650 ze zm.) - potwierdzenie zgłoszenia w Portalu Notyfikacji Produktów Kosmetycznych (Portal CPNP) zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady ( WE) nr 1223/2009 z dnia 30 listopada 2009 r., ulotka – opis produktu;

f) dokumenty potwierdzające, że oferowane wyroby posiadają działanie bójcze oferowanego preparatu tj. opinie PZH lub sprawozdania z badań potwierdzających skuteczność produktów dezynfekcyjnych wykonanych metodami uznanymi międzynarodowo przez akredytowane laboratoria z krajów UE lub opisanymi w Polskich Normach lub innymi metodami zaakceptowanymi przez Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych. Zamawiający wymaga aby skuteczność mikrobójcza preparatów dezynfekcyjnych była potwierdzona metodami przewidzianymi do określania skuteczności środków właściwych dla danej grupy użytkowników (obszar medyczny) i danego zastosowania;

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

a) opisy lub fotografie lub rysunki lub inne podobne materiały oferowanego przedmiotu zamówienia, potwierdzającego spełnienie wymagań i parametrów podanych w załącznikach od nr 1 do nr 2; materiały producenta prezentujące oferowane preparaty (np. prospekty, opisy, ulotki) dostarczone w języku polskim, zawierające w szczególności obszar zastosowań, spektrum działania, sposób użycia preparatu, instrukcje przygotowywania roztworów roboczych (o ile dotyczy), czas i sposób przechowywania (w tym roztworów roboczych) potwierdzone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę;
• Uwaga: opisy, katalogi, specyfikacje załączone do oferty Wykonawcy winny być czytelnie oznaczone, którego pakietu i produktu dotyczą

b) aktualne dokumenty zgodne z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r. (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1565), dla produktów zakwalifikowanych jako wyroby medyczne; ulotka – opis produktu, karta charakterystyki wyrobu medycznego dla wszystkich klas wyrobu medycznego – odpowiednia deklaracja zgodności WE i certyfikat WE/jeśli dotyczy/ oraz powiadomienie Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych na dopuszczenie do obrotu wyrobu medycznego;

c) dla produktów zakwalifikowanych, jako środki biobójcze w rozumieniu ustawy o produktach biobójczych z dnia 13.09.2002 r. (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 24) – pozwolenie Ministra Zdrowia na obrót produktem biobójczym, ulotka – opis produktu, karta charakterystyki produktu biobójczego (zgodnie z REACH rozp. WE NR 1907/2006 z dnia 18.12.2006 ze zm);
• Uwaga: W przypadku, gdy dla produktu nie jest wymagana karta charakterystyki produktu Wykonawca zobowiązany jest złożyć oświadczenie wraz z informacją o braku obowiązku stosowania ww. dokumentu.

d) aktualne dokumenty zgodne z ustawą Prawo farmaceutyczne z dnia 06.09.2001 r. (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 974, 981); dla produktów zakwalifikowanych jako produkty lecznicze; ulotka – opis produktu, charakterystyka produktu leczniczego, pozwolenie Ministra Zdrowia lub Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych na dopuszczenie do obrotu produktu leczniczego);
• Uwaga: Dokumenty winne być czytelnie oznaczone, którego produktu i pakietu dotyczą.

e) dla produktów zakwalifikowanych jako kosmetyki w rozumieniu ustawy o kosmetykach z dnia 30.03.2001 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 650 ze zm.) - potwierdzenie zgłoszenia w Portalu Notyfikacji Produktów Kosmetycznych (Portal CPNP) zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady ( WE) nr 1223/2009 z dnia 30 listopada 2009 r., ulotka – opis produktu;

f) dokumenty potwierdzające, że oferowane wyroby posiadają działanie bójcze oferowanego preparatu tj. opinie PZH lub sprawozdania z badań potwierdzających skuteczność produktów dezynfekcyjnych wykonanych metodami uznanymi międzynarodowo przez akredytowane laboratoria z krajów UE lub opisanymi w Polskich Normach lub innymi metodami zaakceptowanymi przez Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych. Zamawiający wymaga aby skuteczność mikrobójcza preparatów dezynfekcyjnych była potwierdzona metodami przewidzianymi do określania skuteczności środków właściwych dla danej grupy użytkowników (obszar medyczny) i danego zastosowania;

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

• Formularz ofertowy z wykorzystanie wzoru stanowiącego Załącznik nr 3 do SWZ;
• Arkusz asortymentowo-cenowy stanowiący Załącznik nr 1-2 do SWZ;
• Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu stanowiące Załącznik nr 5 do SWZ;
• Oświadczeni o spełnianiu warunków udziału stanowiące Załącznik nr 4 do SWZ;
Pełnomocnictwo

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień umowy w przypadkach określonych w
art. 455 ustawy Pzp.2. Zamawiający dopuszcza zmianę sposobu wykonania przedmiotu
zamówienia (modyfikacja zakresu świadczenia) poprzez:a) wprowadzenia dostaw zamiennych
za produkt/asortyment którego produkcja zastała wstrzymana/zakończona z przyczyn, na które
strony nie miały wpływu,b) możliwość zmian ilościowych w poszczególnych pozycjach i
przesunięć pomiędzy pozycjami, przy zachowaniu cen jednostkowych i nie przekroczeniu kwoty
brutto należnego Wykonawcy wynagrodzenia określonego w par. 3 ust. 1 niniejszej umowy.c)
zmianę numeru katalogowego produktu bądź nazwy własnej produktu bez wpływu na jakość,d)
zmianę sposobu konfekcjonowania.3. Zmiana stawki VAT.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2021-09-14 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: ePUAP: ZOZBZ

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-09-14 09:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2021-10-13

Załączone pliki
SWZ_dostawa_srodkow_do_dezynfekcji_ZOZ_Busko_Zdroj_2021.pdfSWZ dostawa środków do dezynfekcji ZOZ/DO/OM/ZP/50/20 (SWZ_dostawa_srodkow_do_dezynfekcji_ZOZ_Busko_Zdroj_2021.pdf - 10389.819 KB)
Data publikacji: 2021-09-03 11:50:43 Redaktor: Dorota Krzak
Zalaczniki_1_8_dezynfekcja_ZOZ_Busko_Zdroj_2021.zipZałączniki od 1 do 8 dostawa środków do dezynfekcji ZOZ/DO/OM/ZP/50/20 (Zalaczniki_1_8_dezynfekcja_ZOZ_Busko_Zdroj_2021.zip - 454.427 KB)
Data publikacji: 2021-09-03 11:50:59 Redaktor: Dorota Krzak
Modyfikacja_nr_1_dostawa_srodkow_do_dezynfekcji_ZOZ_Busko_Zdroj_2021.docModyfikacja nr 1 z dnia 09.09.2021 r. dostawa środków do dezynfekcji ZOZ/DO/OM/ZP/50/20 (Modyfikacja_nr_1_dostawa_srodkow_do_dezynfekcji_ZOZ_Busko_Zdroj_2021.doc - 104.96 KB)
Data publikacji: 2021-09-09 10:06:21 Redaktor: Dorota Krzak
Opis: modyfikacja nr 1
BZP_ogloszenie_o_zmianie_ogloszenia_dostawa_srodkow_do_dezynfekcji_ZOZ_Busko_Zdroj_2021.pdfBZP ogłoszenie o zmianie ogłoszenia dostawa środków do dezynfekcji ZOZ/DO/OM/ZP/50/20 (BZP_ogloszenie_o_zmianie_ogloszenia_dostawa_srodkow_do_dezynfekcji_ZOZ_Busko_Zdroj_2021.pdf - 38.202 KB)
Data publikacji: 2021-09-09 11:36:33 Redaktor: Dorota Krzak
Opis: ogłoszenie o zmianie ogłoszenia na BZP
Odpowiedzi_na_zapytania_nr_1_dostawa_srodkow_do_dezynfekcji_ZOZ_Busko_Zdroj_2021.pdfOdpowiedzi na zapytania nr 1 dostawa środków do dezynfekcji ZOZ/DO/OM/ZP/50/21 (Odpowiedzi_na_zapytania_nr_1_dostawa_srodkow_do_dezynfekcji_ZOZ_Busko_Zdroj_2021.pdf - 5694.484 KB)
Data publikacji: 2021-09-13 07:53:45 Redaktor: Dorota Krzak
Kwota_przeznaczona_na_sfinansowanie_DEZYNFEKCJA_ZOZ_Busko_Zdroj_2021_II.pdfKwota przeznaczona na sfinansowanie zamowienia ZOZ/DO/OM/ZP/50/2021 (Kwota_przeznaczona_na_sfinansowanie_DEZYNFEKCJA_ZOZ_Busko_Zdroj_2021_II.pdf - 71.03 KB)
Data publikacji: 2021-09-17 07:23:51 Redaktor: Dorota Krzak
Protokol_z_otwarcia_ofert_DEZYNFEKCJA_ZOZ_Busko_Zdroj_2021.pdfProtokół z otwarcia ofert ZOZ/DO/OM/ZP/50/2021 (Protokol_z_otwarcia_ofert_DEZYNFEKCJA_ZOZ_Busko_Zdroj_2021.pdf - 81.551 KB)
Data publikacji: 2021-09-17 10:21:31 Redaktor: Dorota Krzak
Zawiadomienie_o_wyborze_oferty_dezynfekcja_ZOZ_Busko_Zdroj_2021.pdfZawiadomienie o wyborze oferty dostawa środków do dezynfekcji ZOZ/DO/OM/ZP/50/2021 (Zawiadomienie_o_wyborze_oferty_dezynfekcja_ZOZ_Busko_Zdroj_2021.pdf - 681.779 KB)
Data publikacji: 2021-09-30 13:09:01 Redaktor: Dorota Krzak
Opis: zawiadomienie o wyborze oferty

Statystyki bieżącego przetarguWyświetleń: 442
Wprowadził do systemu: Dorota Krzak, data: 2021-09-03 11:49:58
Opublikował: Dorota Krzak, data publikacji: 2021-09-03 11:51:07
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje przetargu