Wersja do druku

Zamawiający:

Zespół Opieki Zdrowotnej

Adres:
ul. Bohaterów Warszawy 67
28-100 Busko-Zdrój

Kontakt:
tel. 0-41 378 2402, fax. 0-41 378 2768
E-mail:zamowienia@zoz.busko.com.pl
Strona www: zoz.busko.com.pl

Numer ID: 978

Data publikacji:
2022-01-27 09:07:29

Przedmiot: Dostawa rękawów oraz drobnego materiału jednorazowego na Blok Operacyjny z Centralną Sterylizatornią Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku-Zdroju II ZOZ/DO/OM/ZP/05/22

Treść przetargu:
Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dostawa rękawów oraz drobnego materiału jednorazowego na Blok Operacyjny z Centralną
Sterylizatornią Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku-Zdroju
SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY
1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego
1.2.) Nazwa zamawiającego: Zespół Opieki Zdrowotnej w Busku-Zdroju
1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000311467
1.5) Adres zamawiającego
1.5.1.) Ulica: Bohaterów Warszawy 67
1.5.2.) Miejscowość: Busko-Zdrój
1.5.3.) Kod pocztowy: 28-100
1.5.4.) Województwo: świętokrzyskie
1.5.5.) Kraj: Polska
1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL722 - Sandomiersko-jędrzejowski
1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@zoz.busko.com.pl
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://szpitalbusko.pl/
1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych -
samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej
1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie
SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE
2.1.) Ogłoszenie dotyczy:
Zamówienia publicznego
2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie
2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Dostawa rękawów oraz drobnego materiału jednorazowego na Blok Operacyjny z Centralną
Sterylizatornią Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku-Zdroju
2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-cff6b7ad-7dc3-11ec-beb3-a2bfa38226ab
2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00036878/01
2.6.) Wersja ogłoszenia: 01
2.7.) Data ogłoszenia: 2022-01-27 08:52
Ogłoszenie nr 2022/BZP 00036878/01 z dnia 2022-01-27
2022-01-27 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Dostawy
2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie
2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art.
94 ustawy: Nie
2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie
2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną
Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
http://www.zoz.busko.com.pl/bip/przetargi.php
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków
komunikacji elektronicznej: Tak
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie
komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej:
http://www.zoz.busko.com.pl/bip/przetargi.php
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej:
Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi
posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do formularzy:
złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do formularza do komunikacji.
Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych,
elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu
opisane zostały w Regulaminie korzystania z miniPortalu oraz Regulaminie ePUAP.
Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia,
zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do komunikacji wynosi 150 MB.
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi
elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie
są ogólnie dostępne: Nie
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: ZOZ/DO/OM/ZP/05/22
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot
odrębnego postępowania: Nie
Ogłoszenie nr 2022/BZP 00036878/01 z dnia 2022-01-27
2022-01-27 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Dostawy
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie
przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Rękawy do sterylizacji, Torebki włókninowo - foliowe, Papier krepowany, taśma, testy, włóknina,
drobny materiał jednorazowy
4.2.6.) Główny kod CPV: 33140000-3 - Materiały medyczne
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 36 miesiące
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60,00
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas
dostawy, oraz okresu realizacji.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin dostawy
4.3.6.) Waga: 40,00
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet
lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak
5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:
Art. 109 ust. 1 pkt 4
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
1. nie podlegają wykluczeniu;
2. spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące sytuacji ekonomicznej lub finansowej,
jeżeli wykażą, że:
Ogłoszenie nr 2022/BZP 00036878/01 z dnia 2022-01-27
2022-01-27 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Dostawy
jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej
z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną 500 000,00 PLN
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu:
a) oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej
samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i
konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę,
ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o
przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi
przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej;
b) odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o
Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3
miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków
udziału w postępowaniu: Dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od
odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia
ze wskazaniem sumy gwarancyjnej tego ubezpieczenia.
5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:
a) katalogi, opisy, foldery;
b) dokumenty zgodne z Ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r. (t.j. Dz. U. z
2021 r. poz. 1565) tj. zgłoszenia, pozwolenia, certyfikaty.
5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak
5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:
a) katalogi, opisy, foldery;
b) dokumenty zgodne z Ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r. (t.j. Dz. U. z
2021 r. poz. 1565) tj. zgłoszenia, pozwolenia, certyfikaty.
5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:
• Wypełniony formularz ofertowy z wykorzystanie wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do SWZ;
• Wypełniony arkusz asortymentowo-cenowy stanowiący Załącznik nr 1, nr 1 do SWZ;
• Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu stanowiące Załącznik nr 4 do SWZ;
• Oświadczeni o spełnianiu warunków udziału stanowiące Załącznik nr 3 do SWZ;
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które
zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane:
Nie
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
Ogłoszenie nr 2022/BZP 00036878/01 z dnia 2022-01-27
2022-01-27 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Dostawy
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
Zmiany umowy określa wzór umowy.
Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień umowy w przypadkach określonych w
art 455 ustawy Pzp.
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety
związane z realizacją zamówienia: Nie
SEKCJA VIII – PROCEDURA
8.1.) Termin składania ofert: 2022-02-04 09:00
8.2.) Miejsce składania ofert: Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej "ePUAP". Adres
skrzynki ePUAP Zamawiającego: ZOZBZ
8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-02-04 09:30
8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-03-05
Ogłoszenie nr 2022/BZP 00036878/01 z dnia 2022-01-27
2022-01-27 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Dostawy

Załączone pliki
SWZ_dostawa_rekawow_do_sterylizacji_ZOZ_Busko_Zdroj_II_2022.pdfSWZ DOSTAWA REKAWOW DO STERYLIZACJI ZOZ/DO/OM/ZP/05/2022 (SWZ_dostawa_rekawow_do_sterylizacji_ZOZ_Busko_Zdroj_II_2022.pdf - 9552.509 KB)
Data publikacji: 2022-01-27 09:13:28 Redaktor: Dorota Krzak
Zalaczniki_od_1_7_DOSTAWA_REKAWOW_II_ZOZ_BUSKO_ZDROJ_22.zipZałączniki od 1 do 7 DOSTAWA RĘKAWÓW ZOZ Busko-Zdrój ZOZ/DO/OM/ZP/05/2022 (Zalaczniki_od_1_7_DOSTAWA_REKAWOW_II_ZOZ_BUSKO_ZDROJ_22.zip - 398.552 KB)
Data publikacji: 2022-01-27 09:18:37 Redaktor: Dorota Krzak
Odpowiedzi_na_zapytania_nr_1_dostawa_rekawy_sterylizacja_ZOZ_Busko_Zdroj_2022_II.pdfOdpowiedzi na zapytania nr 1 DOSTAWA RĘKAWÓW ZOZ Busko-Zdrój ZOZ/DO/OM/ZP/05/2022 (Odpowiedzi_na_zapytania_nr_1_dostawa_rekawy_sterylizacja_ZOZ_Busko_Zdroj_2022_II.pdf - 896.439 KB)
Data publikacji: 2022-02-01 13:55:36 Redaktor: Dorota Krzak
Kwota_przeznaczona_na_sfinansowanie_dostawa_rekawy_sterylizacja_ZOZ_Busko_Zdroj_2022.docKwota przeznaczona na sfinansowanie zamówienia DOSTAWA RĘKAWÓW ZOZ Busko-Zdrój ZOZ/DO/OM/ZP/05/2022 (Kwota_przeznaczona_na_sfinansowanie_dostawa_rekawy_sterylizacja_ZOZ_Busko_Zdroj_2022.doc - 97.28 KB)
Data publikacji: 2022-02-04 07:29:53 Redaktor: Dorota Krzak
Protokol_z_otwarcia_dostawa_rekawy_sterylizacja_ZOZ_Busko_Zdroj_2022.pdfProtokół z otwarcia DOSTAWA RĘKAWÓW ZOZ Busko-Zdrój ZOZ/DO/OM/ZP/05/2022 (Protokol_z_otwarcia_dostawa_rekawy_sterylizacja_ZOZ_Busko_Zdroj_2022.pdf - 270.456 KB)
Data publikacji: 2022-02-04 13:25:54 Redaktor: Dorota Krzak
Zawiadomienie_o_wyborze_oferty_dostawa_rekawy_sterylizacja_ZOZ_Busko_Zdroj_2022_II.pdfZawiadomienie o wyborze oferty dostawa rękawów ZOZ/DO/OM/ZP/05/2022 (Zawiadomienie_o_wyborze_oferty_dostawa_rekawy_sterylizacja_ZOZ_Busko_Zdroj_2022_II.pdf - 431.179 KB)
Data publikacji: 2022-02-24 09:55:45 Redaktor: Dorota Krzak

Statystyki bieżącego przetarguWyświetleń: 530
Wprowadził do systemu: Dorota Krzak, data: 2022-01-27 09:07:29
Opublikował: Dorota Krzak, data publikacji: 2022-01-27 09:24:11
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje przetargu